НАШЕ ПРАВО 2023 р., №1

ЗМІСТ

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО 2023 №1

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ШЕВЧЕНКО А.Є., КУДІН С.В., ЯЦИШЕНА Г.А.
ВІЙНА РФ З УКРАЇНОЮ ЯК ПРОЯВ МОСКОВСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ (ІСТОРИЧНИЙ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ)
стор. 5

ДІКАРЄВ О.І., БАРАНОВСЬКА В.М.
НОВІ ТРЕНДИ В РЕГУЛЮВАННІ СВІТОВИМИ АКТОРАМИ РЕСУРСНИХ ВІДНОСИН: СТАНОВЛЕННЯ ВОДНЕВОГО ТА КРИПТОВАЛЮТНОГО ПРАВА, ТРАНСФОРМАЦІЯ КОСМІЧНОГО ПРАВА
стор. 14

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ILNYTSKYI O.M.
MODERN METHODS AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE ACTIVITY OF PUBLIC ASSOCIATIONS IN UKRAINE
стор. 26

САВЧУК Р.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 32

ПАЩИНСЬКИЙ О.С.
ФОРМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
стор. 37

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

СЛІНЬКО Д.С., СЛІНЬКО С.В., СТРАТОНОВ В.М.
КРИТЕРІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СЛІДЧОГО
стор. 44

ДОБРЯНСЬКИЙ М.В., КАНЦIР В.С.
ОБСТЕЖЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА МОДЕЛЕЙ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 51

КОПАНЧУК В.О., ОСМОЛЯН В.А., КРАВЧУК О.В.
«РЕФЛЕКСІЯ» ЯК ЗАПОРУКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СЛІДЧО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
стор. 58

СОЗАНСЬКИЙ Т.І., ЯРЕМКО Г.З.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ПРОПАГАНДІ РОСІЙСЬКОГО НАЦИСТСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ
стор. 66

СКРИНИК М.В.
ВІДШКОДУВАННЯ НЕМАЙНОВОЇ ШКОДИ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА ПОТЕРПІЛА ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
стор. 73

САДУЛА Л.М., БОГУШ О.С., ВІЩАК О.І.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТУВАННЯ
стор. 77

ЛАБА С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ПРОПАГАНДУ КОМУНІСТИЧНОГО ТА НАЦИСТСЬКОГО ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ
стор. 82

КРУТЕВИЧ М.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ЖУРНАЛІСТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 87

КОЗАЧИНА А.М.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ
стор. 94

МУСАТЕНКО В.С.
ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 100

НІКІФОРОВА Т.І.
ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ
стор. 106

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЖОРНОКУЙ Ю.М.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ)
ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ
стор. 115

КУХАРЄВ О.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
стор. 124

ГАЙОВИЙ К.Д.
СПІВВІДНОШЕННЯ КОНДИКЦІЇ ТА ВІНДИКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
стор. 130

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ТУРЛАЙ О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
стор. 135

РЕЦЕНЗІЇ

БАНДУРКА О., ГРЕЧЕНКО В.
ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТАЄМНИХ СЛУЖБ В УКРАЇНІ (з приводу книги Ярмиш О. Н., Бернадський Б. В. «Лицарі плаща й кинджала» (українська історія крізь призму діяльності спецслужб). Харків: Фоліо, 2022. — 448 с. — (Справжня історія)
стор. 142

БАБАНІНА В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О.О. ЮРІКОВА «КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ»
стор. 146

ТАРАСЕНКО О.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ С. О. ПАВЛЕНКА «ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТАКТИКИ»
стор. 149

АРЕШОНКОВ В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ГАННИ НІКІТІНОЇ-ДУДІКОВОЇ «КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ»
стор. 152

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

БАКУМОВ О.С.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЗА КОНВЕНЦІЄЮ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
стор. 155

МУЗИЧУК О.М., КОЛЕСНИК М.О.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ВІДМЕЖУВАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ ВІД ПЕРЕВИЩЕННЯ СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
стор. 162

ЗАВАЛЬНИЙ М.В.
НОТАРІАТ ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВООХОРОНИ
стор. 168

МЕЛЬНИК В.В.
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
стор. 173

ЛУКІН Б.П.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДІВ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ
стор. 185

ІЛЬЧИШИН Н.В.
ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР НА СТАДІЇ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
стор. 191

ГОЦ-ЯКОВЛЄВА О.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА-ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
стор. 199

ЮХНО О.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОСОБІ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 204

CОБОЛЬ Є.Ю.
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
стор. 212

ДУМЧИКОВ М.О.
ОСНОВНІ ВИДИ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ ТА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
стор. 217

ВЕДЕНЯПІНА М.М.
ВИДИ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
стор. 223

ЄВСТІГНЄЄВ А.C.
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ З МЕТОЮ УНИКНЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
стор. 231

ПРИСЯЖНЮК О.А.
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
стор. 237