Редакційна етика

Редакційна колегія журналу ретельно дотримується рекомендацій, встановлених Комітетом з етики публікацій (COPE), та керується в своїй діяльності Будапештською ініціативою відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative (BOAI), Берлінською декларацією про відкритий доступ до знань у галузі природничих і гуманітарних наук (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities). Нами прийняті заходи для забезпечення високих етичних та професійних стандартів на основі Принципів прозорості та найкращої практики у науковій публікації (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing).

Засади професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність проходження наступним основоположним принципам:

 • при прийнятті рішення про публікацію редактор наукового журналу керується достовірністю представлення даних і науковою значимістю розглянутої роботи;

 • редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів;

 • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди;

 • редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом;

 • редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні засади в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер із дотриманням наступних принципів:

 • рукопис повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції;
 • рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора не прийнятна;
 • не опубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей;
 • рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об’єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даної рукописи.

Правила процедури рецензування

 • До рецензування наукових статей залучаються внутрішні та зовнішні (особи, яка не перебувають членами редколегії або Наукової ради журналу ) рецензенти.
 • Для кожної наукової статті призначається мінімум два незалежних рецензенти (особи, що не входить до складу наукової одиниці, що афільована автором наукової публікації).
 • До рецензентів висувається вимога підпису заяви про відсутність виникнення конфлікту інтересів (конфлікт інтересів між рецензентом та автором наступає при їхніх сімейних або професійних відносинах, або при професійному співробітництві протягом двох років до моменту підготовки рецензії).
 • Рецензент здійснює підготовку письмового відгуку з висновком про можливість допуску наукової статті до публікації.
 • На веб-сайті журналу публічно оприлюднюються: список рецензентів, запропонована форма рецензії (анкета, яку заповнює рецензент при рецензуванні статті), критерії кваліфікації або відмови у публікації наукових статей (з подробним описом ситуацій, що можуть бути причинами відмови у публікації статті; правила вибору критеріїв відбору статей для публікації).
 • Прізвища рецензентів окремих випусків журналу не розголошуються.
 • Практикується подвійне анонімне рецензування (double blind review). Інформація про авторів та рецензентів не розповсюджується сторонам під час рецензування.

Засади, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автори усвідомлюють, що несуть первинну відповідальність за новизну та достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

 • автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні;
 • автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданій рукописи, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні;
 • необхідно визнавати внесок всіх осіб, які вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження;
 • автори не повинні надавати в журнал рукопис, що було направлено до іншого журналу і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі;
 • співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні;
 • якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.