НАШЕ ПРАВО 2024 р., №1

ЗМІСТ

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО 2024 №1

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

СОСНА О., ГЕРМАН Ю., БОЛГАР М.
ВІКТИМНІСТЬ, БЕЗПЕКА ТА ПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН У СУЧАСНИХ УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
стор. 5

ДІКАРЄВ О.І., БАРАНОВСЬКА В.М.
ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ «МЕРЕЖЕВОГО ПРАВА»: ПРАКСЕОЛОГІЯ «STRUCTURE-INDUCED EQUILIBRIUM» У КОНТЕКСТІ ТРІАДИ ВІДНОСИН «LEX MERCATORIA» – «ALTERNATIVE ENERGY» – «ARTEMIS ACCORDS»
стор. 19

ЛОТЮК О.С.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
стор. 29

КІРІН Р.С.
ЗЕЛЕНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК СКЛАДОВА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ
стор. 34

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

БАНДУРКА С.
АДВОКАТУРА І ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
стор. 47

ДЖАФАРОВА О.В., АРТЕМЕНКО І.А., ЛЕЩЕНКО Д.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
стор. 58

САВЧУК Р.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
стор. 64

СТРЕЛЬЧЕНКО О.Г.
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ «СМАРТ-МІСТО» У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
стор. 72

ДЖОЛОС С.В.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ПРАВА УКРАЇНИ ЯК КОМПЛЕКСНОЇ ГАЛУЗІ ПРАВА
стор. 80

СВІТЛАК І.І., ПОДЖАРЕНКО К.Є.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗА СІМЕЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
стор. 90

ВОЛОШИНА Н.М., ГАНГАЛ А.В.
КІБЕРПРАВО В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
стор. 99

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КАНЦІР В., КРИЖАНОВСЬКИЙ А.
ДОТРИМАННЯ ПРАВ ОСОБИ ПІД ЧАС ВИДАЧІ З УКРАЇНИ /ЕКСТРАДИЦІЇ/
стор. 105

НОВІЧЕНКО А.
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ В ОХОРОНІ ПРАВОПОРЯДКУ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
стор. 111

МАКАРОВА О.
ПРАВОВА ПРИРОДА ВИСНОВКУ І ПОКАЗАНЬ ЕКСПЕРТА-ПСИХІАТРА
стор. 119

ФРОЛОВА О.Г.
ПРО ОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
стор. 125

ЗІНЕВИЧ А.М.
НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ РОЗШУКОВІ ДІЇ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 131

ПАВЛЕНКО О.А.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ХАРАКТЕР КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
стор. 138

ЯРЕМКО Г.З.
НАЙМАНСТВО (СТ. 447 КК УКРАЇНИ): ОГЛЯД ЗАКОНОДАВЧИХ ФОРМУЛЮВАНЬ
стор. 144

ДЕРЕВ’ЯНКО М.С.
ПРАВО ОСОБИ НА СВОБОДУ ВІД САМОВИКРИТТЯ І ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ
стор. 152

ЦАЛКО Д.М., БІСЮК О.С.
ОБСТАВИНИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ БІЛЬШ М’ЯКОГО ПОКАРАННЯ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО КК УКРАЇНИ
стор. 159

ТРУФАНОВА Д.О.
ПОНЯТТЯ ВИНИ ТА ДЕЯКІ СУМІЖНІ ПОНЯТТЯ: КРИМІНАЛЬНИЙ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ
стор. 168

МАРТИНЮК О.В., ДОБКІНА К.Р., БАДАХОВ Ю.Н.
ВПЛИВ НОРМ РЕЛІГІЇ НА ГЕНЕЗУ ІНСТИТУТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПЕРІОДУ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
стор. 176

СКОКОВСЬКА Я.П.
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПОСТАНОВИ ЯК СУДОВОГО РІШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
стор. 182

СЛІНЬКО С.В.
СПІВДІЛЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
стор. 189

ШЕВЧЕНКО А.Є., КОСТЕНКО І.В.
ҐЕНЕЗА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ ОСОБИ ЗА ЛИТОВСЬКИМ СТАТУТОМ 1588 Р. ТА КОДЕКСОМ 1743 Р.
стор. 196

СКРЕКЛЯ Л.І., НАКОНЕЧНА Л.А.
СИСТЕМА НОРМ ПРО СКЛАДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ОЗНАКОЮ ЯКИХ Є НАСИЛЬСТВО, У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
стор. 202

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

КРАВЧИК М.Б.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОВІТУ ПОДРУЖЖЯ
стор. 207

ЗЛЕПКО Н.І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ ЗА ПОЗОВАМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ РОСІЙСЬКЇ ФЕДЕРАЦІЇ
стор. 213

РАБОВСЬКА С.Я., АВСІЄВИЧ А.В.
РОБОТА АДВОКАТА ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЯ АБО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ШЛЯХОМ ПЕРЕГОВОРІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
стор. 221

ОЛЕФІР Л.І., ЗАЛУГОВСЬКА Г.П., ДУДКА Н.О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ
стор. 229

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЄВДОКІМЕНКО С.В.
СУДОВО-ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ СУДІВ ТА ТРИБУНАЛІВ
стор. 236

ГАРГАТ-УКРАЇНЧУК О.М., ЮРЧИШИН Н.Г.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
стор. 248

РЖЕМОВСЬКИЙ В.М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
стор. 254

АЛБУ А.А.
КАТЕГОРІЯ ТЛУМАЧЕННЯ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
стор. 259

ШЕВЧУК О.О.
ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
стор. 265

ГАЙДАК О.В., ОКОПНИК О.М., РОМАНЕНКО Л.М.
ПРАВОВА РЕФОРМА СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
стор. 271

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

МАЦЕЛИК Т.О., МАЦЕЛИК М. О.
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 280

ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО

ВОЛИНЕЦЬ В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ ПРАВ, ОБОВ’ЯЗКІВ, ПОВНОВАЖЕНЬ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОУПРАВЛІНСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН
стор. 288

КЛИМ О.Ю.
ДИЛЕМИ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ: ПРАВДА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЧИ ПРИМИРЕННЯ
стор. 295

ПОДОРОЖНІЙ Є.Ю., ВІННІКОВ С.В.
ПРИНЦИПИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ СУДДІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
стор. 302

МАХМУДОВ Х., ВОЛКОВА Н.
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
стор. 308