Журнал НАШЕ ПРАВО №3 2017

nashe-pravo-PDFPDF АРХІВ:
ЖУРНАЛ НАШЕ ПРАВО
№3 2017

ЗМІСТ
Журналу «НАШЕ ПРАВО» №3 2017

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

Лощихін О.М., Старий О.Ф.
СПІВВІДНОШЕННЯ СФЕР КОМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОНФЕДЕРАТИВНОЇ ВЛАДИ … стор. 5

Дірочка О.М.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ПРОГРЕСУ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА ГРОМАДЯН У СУЧАСНИХ УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ … стор. 9

Ярушевська І.І.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ІСНУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ … стор. 14

Мельник М.А.
ПОДАТКОВА РЕЗИДЕНТНІСТЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ … стор. 20

Марко Я.Р.
ДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДИТИНИ, ЩО НАРОДЖЕНА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОЦЕДУРИ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА … стор. 24

Пащенко Д.А.
РЕПРЕСИВНІ ЗАХОДИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО МАСОВИХ ВИСЕЛЕНЬ В УКРАЇНІ у кінці 20-х – на початку 30-х рр.  ХХ ст.  … стор. 28

Скробач С.Л.
ДОПУСТИМІ ОБМЕЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ … стор. 34

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Світлична Ю.О.
ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ В ЗАЛУЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ … стор. 41

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Ануфрієв М.І., Кісілевич-Чорнойван О.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА У БОРОТЬБІ З КІБЕРЗЛОЧИНАМИ … стор. 45

Данильченко Ю.Б.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА … стор. 51

Гацелюк В.О.
ПЕРЕШКОДЖАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ, ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ … стор. 57

Куц В.
ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ … стор. 67

Підюков П.П., Устименко Т.П.
АДАПТАЦІЯ ДО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ, ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ЙОГО ЖЕРТВАМ ШКОДИ … стор. 71

Шевчишен А.В.
МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОКАЗУВАННЯ
КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ … стор. 75

Пекар П.В., Андріанова Т.Ю.
СИСТЕМА ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ … стор. 81

Обозна О.О.
КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ ІМУНІТЕТУ … стор. 88

Рудковська М.Р.
ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДІЯННЯ … стор. 95

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

Тіхонова М.А.
ПРИНЦИП НЕЗВОРОТНОСТІ ДІЇ ЗАКОНУ У ЧАСІ У СПОРТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ … стор. 101

Кожевникова В.О.
ЗАКОНОДАВЧЕ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВНИКА:
КОМПАРАТИВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ … стор. 108

Жданкіна Л.К.
ДИНАМІКА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  ЗАРАХУВАННЯМ ОДНОРІДНИХ ЗУСТРІЧНИХ ВИМОГ … стор. 113

Демченко Я.О.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА   … стор. 120

Чабан О.А.
ДІЯ В ЧАСІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я   … стор. 132

Єфремова І.О.
ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ДОГОВОРУ, УКЛАДЕНОГО ОДНИМ ІЗ ПОДРУЖЖЯ БЕЗ ЗГОДИ ІНШОГО, ЯК ЗАХІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ … стор. 138

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Римець Х.
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ООН ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ НА ПРИКЛАДІ КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВІЇ   … стор. 144

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Очкуренко С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО І ФІНАНСОВОГО ПРАВА   … стор. 147

Філософія та психологія права

Мартинишин Г.Й.
ДЕОНТИЧНА ЛОГІКА У ПРАВОЗАСТОСУВАННІ  … стор. 155

СУДОУСТРІЙ

Меліхова Ю.О.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ … стор. 159

Петрова А.С.
МІЖНАРОДНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ СТАНДАРТИ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ … стор. 165

Топольніцький В.В.
СУТНІСТЬ СУДОВОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ … стор. 172

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Петрук М.П., Козій О.І., Вахула О.М., Яцюк Р.А.
ЕКОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ … стор. 178

Актуально

Прудник С.В.
КОНТРОЛЬ СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ … стор. 185


Анотації статей журналу «НАШЕ ПРАВО» №3 2017