Колонка редактора: анотації статей журналу «НАШЕ ПРАВО» №1 2017

nashe-pravoКолонка редактора

Вийшов друком перший номер науково-практичного журналу «НАШЕ ПРАВО»
(№1 2017)
У  ньому, як завжди, цікава та корисна інформація для Вас в галузях:
  • теорії, історії держави і права;
  • адміністративного права;
  • кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;
  • цивільного, підприємницького, господарського та трудового права;
  • банківського та фінансового права.
Пропонуємо Вашій увазі анотації до статей:

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ІЛЬНИЦЬКИЙ Михайло Степанович
ПРОБЛЕМИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

У статті розглядаються проблеми виборів депутатів місцевих рад, аналізуються позитивні і негативні сторони виборчого законодавства та заходи з розробки оптимальної виборчої системи, вказано, що зміни виборчого законодавства під кожні наступні вибори незабезпечують стабільність і якість результатів виборів. Пропонується низка заходів з удосконалення законодавства про вибори місцевих депутатів.


ПАМПУРА Максим Валерійович
ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Розкрито зміст поняття «деформація правосвідомості». Розглянуто основні сучасні наукові підходи до визначення детермінантів процесу деформації правосвідомості. Проаналізовано основні чинники та умови, що зумовлюють розвиток існуючих форм деформації правосвідомості у суспільстві, що трансформується. Досліджено особливості проявів деформації індивідуальної, групової та суспільної правосвідомості в сучасній Україні.


МУЗИКА Марія Петрівна
ДИХОТОМІЧНА СХЕМА «КЛАСИКА – ПОСТКЛАСИКА» ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНОГО У ПРАВІ

У статті досліджується дилема «класика – посткласика» як інструментарій філософсько-правового дослідження ірраціоналізму у праві. Встановлено, що класика у праві – це філософсько-правовий напрям, який інтерпретує право як апріорну ідею розуму, що передбачає безсуб’єктність права, універсальність методів пізнання та нехтування світоглядного, емоційного вливу суб’єкта на сприйняття правових явищ. Під посткласикою запропоновано вважати філософсько – правовий напрям, який визнає за ірраціоналізмом суверенність, розглядає правові явища через антропологічну площину, встановлює ідеї людиновимірного потенціалу, стверджує про інтерсуб’єктивний тип праворозуміння.

Виявлено ознаки класики та посткласики у праві. До ознак класичного філософстування у праві слід віднесено:
– раціональне пізнання права; твердження, що людиною керуєїї мислення;
– фундаментальними принципами буття є закони логіки;
– розум здатний осягнути будь-які закони світу;
– основою ідей класики виступає пізнавальний процес;
– характеризується протиставленням розуму і відчуттів у праві;
– безсуб’єктність права;
– втілення принципів розуму у праві;
– право розглядається як сукупність незмінних істин розуму;
– твердження, що самезавдяки розумуі логіці людина вибирає той спосіб дій, який відповідатиме праву;
– нехтування світоглядним, емоційним впливом суб’єкта на сприйняття правових явищ;
– характерні метафізична проблематика, об’єктивізм, субстанціоналізм;
– інтерпретація права як апріорної ідеї розуму.

Запропоновані такі ознаки посткласичного філософствування у праві, як: твердження про вплив на право інших джерел, окрім розуму:
– інтуїції, почуттів, волі, віри тощо; переклад правових цінностей, принципів в антропологічну площину;
– твердження, що правова свідомість фрагментарна, перенасичена ірраціональним;
– висувається на перший план комунікативна роль та функція мови;
– правова реальність стає людиноцентричною;
– утверджується інтерсуб’єктивний тип праворозуміння;
– відстоюється індивідуальний погляд на право та формування свого бачення з огляду на особистісні характеристики людини;
– стоїть на позиції плюральності права;
– суб’єкт права формує правову реальність.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ГУСАРОВ Сергій Миколайович
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

У статті здійснено порівняльно – правовий аналіз організаційних структур та повноважень Головних управлінь Національної поліції в областях та колишніх обласних управлінь Міністерства внутрішніх справ України. Особливу увагу приділено ролі комплексного використання сил та засобів при забезпеченні публічної безпеки та порядку (єдина дислокація) у сучасних умовах. Запропоновані шляхи удосконалення структури та повноважень Головних управлінь Національної поліції в областях.


ТРОЯН Вадим Анатолійович
ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

У статті розглядаються основні підходи щодо визначення поняття категорії «повноваження», характеризуються основні нормативно – правові акти, якими визначено повноваження Національної поліції у сфері охорони прав і свобод людини та інтересів держави. У результаті автор формулює поняття публічно – сервісних повноважень поліції, визначає особливості та прогалини нормативно – правового закріплення останніх.


ЩОКІН Ростислав Георгійович
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У статті виокремлюються та досліджуються етапи становлення та розвитку законодавства у галузі освіти, з’ясовуються проблеми правового регулювання освітянською галуззю. Окреслюються перспективи удосконалення адміністративно – правового регулювання галузі освіти на сучасному етапі державотворення. Робиться висновок про необхідність кодифікації законодавства у галузі освіти.


ПОДОЛЯКА Сергій Анатолійович
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Статтю присвячено дослідженню аналізу наукових концепцій щодо розуміння протидії корупції в органах прокуратури України, проаналізоване поняття корупції в різних наукових аспектах. Доведено, корупція як об’єкт адміністративно – правового дослідження нерозривно пов’язана з публічними правовідносинами в органах прокуратури.


КАЗАНЧУК Ірина Дмитрівна
КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ

У статті розглянуто компетенцію органів Національної поліції України, на підставі аналізу норм законодавчих та підзаконних правових актів України визначені шляхи удосконалення повноважень поліцейських у природо – охоронній сфері. Окреслено місце та значення поліції в системі суб’єктів адміністративно – правової охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки в Україні.


ФЕЛИК Василь Іванович
КОМПЕТЕНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена дослідженню компетенції Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності. На підставі аналізу різних наукових концепцій сформульовано авторське визначення поняття компетенції Національної поліції як суб’єкта профілактичної діяльності; визначено основні предмети відання, що належать до компетенції Національної поліції як суб’єкта профілактичної діяльності.


ГРИМИЧ Майя Костянтинівна
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ СУДОВИХ АКТІВ ЯК ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

У статті узагальнені та проаналізовані теоретико – правові підходи до розуміння поняття правового акту і, зокрема, судового акту (рішення), виявленні сутнісні відмінності між поняттями «судове рішення» та «рішення суду», запропоноване авторське бачення термінологічної сутності «судових актів як джерела адміністративного процесуального права України». Обґрунтовано правову природу судових актів як джерела адміністративного процесуального права України та, відповідно, визначено їх основні ознаки.


БОЛЬБІТ Юрій Леонідович
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та чинного законодавства України, розглянуто форми та методи державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Доведено, що не можна ототожнювати поняття «форма» та «метод», адже у формах проявляється те, яким чином здійснюється контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольними напоями та тютюновими виробами, а у методах – за допомогою яких засобів ця контрольна діяльність здійснюється.


БУРБИКА Віталій Олександрович
МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Устатті, на основінауковихпоглядів вчених, досліджено теоретичні підходи щодо визначення поняття «метод». Доведено, що методи взаємодії між органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами спрямовані на організацію та забезпечення ефективної співпраці між ними. Наголошено, що зазначені методи взаємодії органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів не мають належного законодавчого закріплення, що пов’язано з відсутністю єдиного нормативно – правового акта, що регулює дані правовідносини.


СМОЯН Оганнес Артурович
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

У статті проведено аналіз системи суб’єктів адміністративної юстиції України, наведена класифікація суб’єктів адміністративної юстиції, особливу увагу приділено сучасному стану адміністративної юстиції в Україні, досліджено основні перспективи розвитку адміністративної юстиції в Україні, проаналізовано європейські стандарти адміністративної юстиції.


ВЛАЩЕНКО Сергій Сергійович
ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ ПРАВА ОСОБИ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття присвячена дослідженню проблем і перспектив реалізації місцевими органами влади права громадян на доступ до публічної інформації. Не дивлячись на законодавче забезпеченя даного права, практика його реалізації не завжди відповідає міжнародним стандартам, принципам демократичної держави. За результатами такого аналізу сформульовані пропозиції щодо підвищення ефективності отримання публичної інформації від місцевих органів влади в Україні.


ПАСТЕРНАК Ігор Миколайович
ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

У статті здійснено теоретичний аналіз принципів взаємодії Державної прикордонної служби України у відносинах правоохоронними органами під час виконання службових та бойових завдань. Дано визначення поняття «принципи взаємодії Державної прикордонної служби України з правоохоронними органами».


БАНДУРКА Сергій Сергійович
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ, ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

У статті розглянуто питання адміністративного захисту прав та інтересів приватного підприємця. Розглянуто права, що порушуються державними органами та третіми особами. Проаналізовані основні засоби правового захисту прав та інтересів приватного підприємця та попередження їх порушення в адміністративному порядку.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КАНЦІР Володимир Степанович,
СЕРКЕВИЧ Ірина Ростиславівна

ВИДОЗМІНИ ТЕРОРИЗМУ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Стаття присвячена розкриттю явища сучасного тероризму, який в усіх своїх формах і проявах, за своїми масштабами та інтенсивністю, за своєю жорстокістю перетворився сьогодні на одну з найбільш гострих та нагальних проблем глобальної значимості.


ШЕВЧИШЕН Артем Вікторович
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО ОСІБ, ЗАЗНАЧЕНИХ У СТАТТІ 480 КПК УКРАЇНИ, У РАЗІ ВЧИНЕННЯ НИМИ КОРУПЦІЙНОГО ЗЛОЧИНУ

Деякі особливості початку досудового розслідування відносно осіб, зазначених у статті 480 КПК України, у разі вчинення ними корупційного злочину. У статті на підставі узагальнення чинного законодавства, практики його застосування та спеціальної літератури визначені компоненти правового статусу осіб, перелічених у статті 480 КПК, та їх вплив на початок досудового розслідування, вчинених ними злочинів.


ВОЗНЮК Андрій Андрійович
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ГРУПИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

У статті досліджено кримінально – правову природу терористичної групи, передбаченої ст. 258-3 КК України. Розкрито актуальні питання кваліфікації терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, і сформульовано на цій основі пропозицій з удосконалення кримінального законодавства


КОРОВАЙКО Олександр Іванович
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ ПІДОЗРЮВАНОГО

Статтю присвячено дослідженню питань забезпечення у вітчизняному кримінальному судочинстві права на свободу та особисту недоторканність підозрюваного. Здійснено аналіз як чинного кримінального процесуального законодавства України, так і міжнародних нормативно – правових актів у досліджуваній сфері, а також прецедентної практики Європейського суду з прав людини. Автором надано пропозиції та рекомендації з приводу подальшого врегулювання та законодавчого вирішення виявлених проблемних питань в частині належного забезпечення судом реалізації міжнародних стандартів права на свободу та особисту недоторканність підозрюваного у кримінальному процесі України.


СЛІНЬКО Катерина Миколаївна
ФУНКЦІЯ ПРАВОСУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Стаття розглядає теоретичні положення функціонального визначення функції правосуддя, функції судді на підставі його процесуального статусу, встановлення обставин кримінального правопорушення, визначення вини обвинуваченого у вироку суду. Розкриваються функції правосуддя та визначаються функції судді.


ОВОД Катерина Костянтинівна
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТУ ПІДКУПУ ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЇ (СТ. 354 КК УКРАЇНИ)

Стаття присвячена побудові кримінально – правової характеристики неправомірної вигоди як предмета злочинів, передбачених ст. 354 КК в актуальній редакції Кримінального Закону. Здійснене узагальнення сучасного розуміння предмету злочину, з’ясовано природу неправомірної вигоди та проведено аналіз можливості визнання її предметом вказаних злочинів.


ГРИНЮК Володимир Олексійович
РОЗВИТОК НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

У статті проаналізовано стан наукового дослідження функції обвинувачення у кримінальному процесі. Досліджено основні наукові позиції з приводу розвитку кримінальної процесуальної категорії «функція обвинувачення». Визначено чотири етапи дослідження вказаної функції у вітчизняному кримінальному процесі. Виокремлено три підходи до визначення місця функції обвинувачення в системі кримінальних процесуальних функцій.


НОСАЧ Андрій Володимирович
КОМПЕТЕНЦІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ З ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ

У статті досліджено зміст та особливості компетенції Служби безпеки України з протидії тероризму. Визначено структуру компетенції та охарактеризовано її основні складові. Охарактеризовано предмети відання Служби безпеки. Проаналізовано чинне законодавство, що закріплює повноваження Служби безпеки України з протидії тероризму. Запропоновано класифікацію повноважень Служби безпеки України з протидії тероризму, за спрямованістю, за часовими межами та за колом суб’єктів.

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

БУЛЕЦА Сіббіла Богданівна,
ЗАБОРОВСЬКИЙ Віктор Вікторович

САМОЗАХИСТ ПАЦІЄНТА ТА ЛІКАРЯ

У даній статті розглядається питання захисту прав пацієнта та лікаря шляхом самозахисту. Розглянуто ознаки, об’єкти самозахисту та проаналізовано способи самозахисту прав пацієнта та лікаря, враховуючи сучасний стан звернення за захистом порушених прав суб’єктів медичної діяльності.


КЛЕМПАРСЬКИЙ Микола Миколайович,
НАЗИМКО Олена Вікторівна

ІНСТИТУТ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ У СФЕРІ МОРЕПЛАВСТВА ЗА ЗМІСТОМ НОРМ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА

Автором даної науково-правничої статті здійснено комплексний науково – дослідницький розгляд змісту спеціалізованих, предметно – спрямованих, регулятивно – цільових норм сучасного міжнародного трудового права щодо інституту колективних переговорів, які можуть та/або мають проводитися в рамках однієї із традиційних, соціально необхідних та важких сфер професійно – трудової діяльності людини – в рамках мореплавства.

Через звернення до змісту низки спеціалізованих, як скасованих, так і діючих нормативно – правових документів Міжнародної Організації Праці, зокрема змісту відповідних статей Конвенції МОП про працю в морському судноплавстві від 23 лютого 2006 року, в рамках якої, у свою чергу, було скасовано та переглянуто низку попередніх джерел міжнародного трудового права та міжнародних рекомендаційних документів у сфері мореплавства, автор характеризує інститут колективних переговорів в якості необхідної нормативно – правової основи та ефективного, широко затребуваного організаційно – інституційного механізму, який належно забезпечує комплексне та чітко впорядковане відтворення інституту трудових відносин у рамках вказаної сфери професійно – трудової діяльності людини.

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОБЗЄВА Тетяна Анатоліївна
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ВИЗНАЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

У статті, на основі аналізу чинного законодавства України та наукових поглядів вчених, визначено можливі шляхи удосконалення адміністративного законодавства, яке визначає відповідальність за правопорушення у фінансовій сфері. Наголошено, що роль адміністративної відповідальності у боротьбі з фінансовими правопорушеннями постійно зростає, а у відсотковому відношенні саме адміністративна відповідальність, у порівнянні з кримінальною та цивільно – правовою, застосовується у зазначеній сфері суспільних відносин найчастіше.


ХАТНЮК Наталія Сергіївна
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Наукова стаття присвячена дослідженню теоретичних засад визначення сучасних податкових правовідносин у податковому праві України. Автором розкрито формування економічного та правового змісту податкових правовідносин. Проаналізовано наукові дослідження та висунуто пропозиції щодо вироблення єдиного науково – теоретичного підходу визначення юридичної природи податкових правовідносин, що позитивно вплине на інтеграційні процеси й перспективний розвиток сучасної системи оподаткування в Україні.

Головний редактор
Кузнєцов Євген Валерійович

nashe-pravo-PDFPDF АРХІВ:
НАШЕ ПРАВО №1 2017