АВТОРАМ про ЖУРНАЛ

АВТОРАМ ПРО ЖУРНАЛ

Для публікації в журналі «Наше право» приймаються оригінальні статті, а також огляди з наступних розділів:
 • державно-правове творення;
 • право, економіка, фінанси;
 • прокурорсько-слідча практика;
 • захист прав людини і громадянина;
 • дискусії та обговорення, полеміка; конституційне право;
 • кримінальне право; цивільне право;
 • господарське право;
 • трудове право;
 • міжнародне право;
 • адміністративне право;
 • судоустрій; філософія права;
 • криміналістика та судова експертиза;
 • судова практика, оформлені відповідно до наступних вимог.

Рукописи статті висилаються на одній із робочих мов (українська, російська) в двох екземплярах. Обсяг статті не повинен перевищувати 24 сторінок машинописного тексту через два інтервали (огляд – 40 сторінок), включаючи список літератури, таблиці, рисунки, короткий зміст статті (реферат) та резюме українською, російською та англійською мовами обсягом 0,5 сторінки обов’язкові.

Тексти статей повинні бути подані на диску, наявність рукопису при цьому обов’язкова, для більшої ефективності просимо одночасно направляти Ваші статті також на адресу електронної пошти  e-mail:  np9907@mail.ru

Рукопис повинен бути підписаний кожним з авторів.

Наявність номера телефону та адреси для переписки – обов’язкова.

На першій сторінці в лівому верхньому куті вказується шифр УДК,  під ним –  прізвище, ім’я та  по батькові автора, науковий ступінь та посада, нижче – назва статті. Вступ статті коротко висвітлює історію питання з посиланнями на опубліковані праці.

 Список літератури упорядковується за алфавітом авторів, в тексті джерело відмічається порядковим номером у квадратних дужках. Список іноземних авторів приводиться на мові оригіналу, після списку вітчизняних, продовжуючи нумерацію. На неопубліковані праці посилатися не можна.

Після порядкового номера необхідно давати прізвище та ініціали авторів, назву статті чи назву видання,
потім – для періодичних видань –

 1. рік,
 2. том (підкреслити),
 3. номер (при його відсутності – місяць видання),
 4. сторінки (від і до),

а для неперіодичних – місце видання статті, назва видавництва, рік видання та сторінки.

Таблиці необхідно друкувати на окремих сторінках. Скорочування слів в таблицях не допускається. Цифрові результати слід округляти, згідно з прийнятими правилами, враховуючи середню похибку методу. Вірогідність різниць потрібно підтверджувати статистичним аналізом. Таблиця не повинна перевищувати сторінки звичайного формату і не повинна дублювати ілюстрацій.

Рисунки публікуються в тому вигляді, в якому вони представлені авторами і приймаються лише в тому випадку, коли отримані результати неможливо відобразити в таблицях – у двох ідентичних примірниках, виконаних чорною тушшю (пастою) на білому папері розміром не більше 1/2 стандартної сторінки.

Рисунки бажано представити на диску в форматі BMP або JPG,
фото – в TIFF або JPG, PNG.

Статті бажано набирати у програмах Word,  Page Maker або InDesign.

Ціна однієї статті в нашому журналі 500 грн.

Кількість авторів статті не більше трьох.

Згідно вимог пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.99 р. №1-02/3 «Про  пуб­лікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  та їх апробацію», редакцією журналу «Наше право» будуть прийматись до друку лише  наукові  статті, які мають «такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та  її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх  досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення  невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим  присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку».