НАШЕ ПРАВО 2022 р., №4

ЗМІСТ

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО 2022 №4

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

СЕРЕДЮК В.Ю.
ТЕЛЕОЛОГІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ЯК СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ ТЕКСТУАЛЬНІЙ МАНІПУЛЯЦІЇ НОРМАМИ ПРАВА
стор. 5

НОВІЧЕНКО А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 11

СЛОМА В.М.
ПРАВО НА ПРАЦЮ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
стор. 20

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ІЛЬНИЦЬКИЙ О.М.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ
стор. 25

МИРГОРОД-КАРПОВА В.В., ПАХОМОВ В.В., КОРОЩЕНКО К.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА РІВНІ КОДИФІКОВАНОГО АКТА
стор. 31

ЦАРЕВИЧ О.І.
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ЯК НАПРЯМОК ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
стор. 38

КОНЬКОВА А.С.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ
стор. 44

БОЙКО П.Г.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА ЯК ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
стор. 52

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

СУХОНОС В.В., СУХОНОС В.В., БОНДАРЕНКО О.С.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ВИД ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПРОБЛЕМАТИКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОКАРАННЯ
стор. 58

БОДНАРЧУК М.М.
ЗНЯТТЯ ПОКАЗАНЬ ТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО МАЮТЬ ФУНКЦІЇ ФОТО-, КІНОЗЙОМКИ, ВІДЕОЗАПИСУ, ЧИ ЗАСОБІВ ФОТО-, КІНОЗЙОМКИ, ВІДЕОЗАПИСУ
стор. 65

ВОРОБЧАК О.А.
КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ЩОДО ДЕЛЕГУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА
стор. 72

СКРЕКЛЯ Л.І., КОМІССАРЧУК Ю.А., ПОЛІЩАК Н.І.
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗБЕРІГАННЯМ РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
стор. 80

САДУЛА Л.М., ІСЬКІВ Н.Я., ПАПІРНИК П.А.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.436-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
стор. 86

СЕМЕНОГОВ В.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО (ДІЗНАВАЧА) ІЗ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ
стор. 92

КАНЮКА В., ДЕКАЙЛО П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 98

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

КОБЗЄВА Т.А.
МЕДІАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ МІЖ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПРИВАТНОГО БІЗНЕСУ (СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) ТА ДЕРЖАВОЮ
стор. 105

СВІТЛАК І.І.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
стор. 110

МАЧУСЬКИЙ О.М.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
стор. 118

ЧУЧВАГА К.П.
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РЕЧОВО-ПРАВОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
стор. 124

ТУРЛАЙ О.
МЕДІАЦІЯ ЯК ПОЗАСУДОВИЙ СПОСІБ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
стор. 131

ЮШКОВ М.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ
стор. 137

ТУРЧЕНКО І.В.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ НА БУДІВНИЦТВО (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦІЮ) АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
стор. 143

РЕЦЕНЗІЇ

ТАРАСЕНКО О.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. Г. СЕВРУКА «ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ СФОРМОВАНІ НА ЕТИЧНІЙ ОСНОВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
стор. 151

БАБАНІНА В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. І. ГАЛАГАНА, Р. М. ДУДАРЦЯ, С. С. ЧЕРНЯВСЬКОГО «ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ СТВОРЕННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИХ АБО ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ»
стор. 154

ЮДІН О.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О.О. ЮРІКОВА «КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ»
стор. 157

ЧЕРНЯВСЬКИЙ С.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ С. О. ПАВЛЕНКА «ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТАКТИКИ»
стор. 159

АРЕШОНКОВ В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Р. О. МОВЧАНА «ВОЄННІ» НОВЕЛИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ПРАВОТВОРЧІ ТА ПРАВОЗАСТОСОВНІ ПРОБЛЕМИ»
стор. 161

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

ЛОЩИХІН О.М., СТАРОСТЮК А.В., ФРАНЦУЗ А.Й.
СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ ЖІНКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ДОКТРИНИ ПРАВА
стор. 163

ЛИСАКОВСЬКИЙ Р.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
стор. 168

ДЗЮБАНОВСЬКИЙ Ю.
ІНСТИТУТ СПОВІЩУВАЧА, ЯК ЗАСІБ ЗМЕНШЕННЯ АВАРІЙНОСТІ НА ДОРОГАХ
стор. 174

ЯРОЦЬКИЙ В.Л., ТУПИЦЬКА Є.О.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПРОЛОНГАЦІЇ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
стор. 178

БОРТНЯК К.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ НАУКИ В УКРАЇНІ
стор. 185

МОРКВІН Д.А.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВДАНЬ ТА ФУНКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 192

МУЗИЧУК Е.О.
КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ
стор. 198

МОСКАЛЮК Н.Б.
ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОБ’ЄКТИ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ
стор. 204

СМАГЛЮК С.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 211

КЛИМЕНКО С.В., КНИЖЕНКО О.О., ЗВОНАРЬОВ О.Ю.
СТАВЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ДО ПРЕДИКАТНОГО ЗЛОЧИНУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЇ СТ. 209 КК УКРАЇНИ ЗІ СХОЖИМИ СКЛАДАМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 219

БАНАХ С.В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
стор. 226