НАШЕ ПРАВО 2022 р., №3

ЗМІСТ

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО 2022 №3

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ОРТИНСЬКА Н.
ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДДІВ: ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
стор. 5

НОВІЧЕНКО А.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ І НАСЕЛЕННЯ В ЧАСИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
стор. 9

ЗЛЕНКО А.В.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ
стор. 16

ЛЕБІДЬ Т.І.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
стор. 22

ОМЕЛЬЧЕНКО О.П.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ АБСОЛЮТНОГО СУДОВОГО ІМУНІТЕТУ ДЕРЖАВИ
стор. 27

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЛУЦЕНКО Ю.В., ТАРАСЮК А.В., ДЕНИСЕНКО М.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
стор. 34

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КАНЦІР В.С.
ОПТИМІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОТИДІЇ НЕЦІЛЬОВОМУ ВИКОРИСТАННЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
стор. 41

СЛІНЬКО Д.С., СЛІНЬКО С.В.
ІСТОРІЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ВІД РОЗШУКОВОГО ДО ЗМАГАЛЬНОГО
стор. 49

СКРЕКЛЯ Л.І., БОГОНЮК Г.І., ФЕДОРОВ М.П.
ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ ЯК ВИД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
стор. 56

ЦИЛЮРИК І.
УГОДА ПРО ПРИМИРЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
стор. 61

ЩЕРБАН В.Т., КРИЖАНОВСЬКИЙ А.С.
ПIДCТAВИ ПРOДOВЖEННЯ ТA ЗУПИНEННЯ CТРOКIВ ДOCУДOВOГO РOЗCЛIДУВAННЯ
стор. 68

ПЛУКАР В.В., КЛЕБАНЮК В.О., МИХАЙЛИШИН Н.В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВСТАНОВЛЕННЯ АБО ПОШИРЕННЯ ЗЛОЧИННОГО ВПЛИВУ В УКРАЇНІ
стор. 74

ЩЕБЕЛЬ А.І., МАРКЕВИЧ Д.О., БРАЛЬЧУК В.В.
ШПИГУНСТВО ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ
стор. 80

САДУЛА Л.М., ПЕТРІВ І.Р., МАКСИМОВИЧ С.Р.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
стор. 86

КРАВЧУК П.Ю., КІСІЛЬ Г.Й., ФЕРЕНС В.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.434 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
стор. 91

ШАЙ Р.
ПРАВО НА ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ ЗАСУДЖЕНИХ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
стор. 96

КУШПІТ В.П.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
стор. 101

КАРИЙ В.
РОБОТА СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ СИСТЕМИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ТА ВІДБОРУ АДВОКАТІВ
стор. 210

КРУШИНСЬКИЙ С.А., ОБОРОНОВА І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПРИСЯЖНИХ У КОНТЕКСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
стор. 115

ЯКОВЛЕВ А.С.
ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
стор. 122

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

КОЖЕВНИКОВА В.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ НАБУТТЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
стор. 130

ХАТНЮК Н.С., ПОБІЯНСЬКА Н.Б.
ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ ПРИ УКЛАДЕННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДО ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
стор. 135

ЛЕГЕЗА Є., ВЛАСЕНКО Д.О.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
стор. 147

ЩЕРБИНА Є.М.
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
стор. 152

ПОДОРОЖНІЙ А.Ю.
СТАНОВЛЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
стор. 158

ГАВРИШ А.С.
ЕМБРІОН, ЗАРОДОК, ЗАЧАТА ТА НЕНАРОДЖЕНА ДИТИНА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
стор. 165

СУДОУСТРІЙ, АДВОКАТУРА, ПРОКУРАТУРА

КОВТУН С.О.
ОРГАНИ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ
стор. 171

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

НА ПОШАНУ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ Г. РЯБОШАПКО, В. КАЛИНОВИЧА, П. НЕДБАЙЛА
стор. 178

НОВІЧЕНКО А.
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
стор. 180

СУХОНОС В.В., МИРГОРОД-КАРПОВА В.В.
ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ФОРМА ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ: ЗОВНІШНІЙ ТА ВНУТРІШНІЙ КОНТЕКСТ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
стор. 187

ЗАГУРСЬКИЙ О.Б.
ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
стор. 194

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ
стор. 202

БОНДАРЕНКО О.С., РЄЗНІК О.М., ІВАНЦОВ В.О.
ВИДВОРЕННЯ ЯК АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ: ОСОБЛИВООСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТОСОВНО ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ
стор. 208

СКАЛЕЦЬКА З.
РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ЛЮДИНИ ЗГІДНО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
стор. 215

КОРНЄВ О.В.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ПРОФІЛАКТИКУ СЛУЖБОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
стор. 221

МУЗИЧУК О.М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
стор. 227

ВОЮЦЬКА В.С.
ІНСТИТУЦІЙНІ МЕЖІ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ
стор. 234

БУХАРЄВА Ю.В.
ПРОТИДІЯ ПОРУШЕННЯМ МИТНИХ ПРАВИЛ ДЕРЖАВНОЮ МИТНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ
стор. 241