Наше Право. 2020 р., № 03

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО №3 2020

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

БАНДУРКА С.С.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І АДВОКАТУРИ
В ІСТОРИКО-ПРАВОВОМУ ВИМІРІ

стор. 5

КУЗЬМЕНКО Н.О.
РЕФОРМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНСЬКОЇ СРР 1930 РОКУ
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЖИТТЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

стор.10

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ШВЕЦЬ Д.В., ЄВДОКІМОВА О.О.
ПОЛІЦЕЙСЬКА ОСВІТА: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

стор.17

БАНДУРКА О.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

стор.27

ОБРУСНА С.Ю., ГОЛОВАЧ О.А.
ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

стор.31

ЗАВАЛЬНИЙ М.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО
ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ

стор.38

БОРТНИК Н.П., ДМИТРИК Ю.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ ДО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СУДАХ

стор.45

ПАРПАН У.М., МАЛЕЦЬ М.Р., ВІТИК О.Д.
ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

стор.51

НОВИЧЕНКО А.
ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ В УКРАИНЕ

стор.57

СМАЗНА Т.М.
МОБІЛЬНІ РЕСУРСИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

стор.61

НЕСТЕРЕНКО А.О.
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

стор.65

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ДАНИЛЬЧЕНКО Ю.Б.
МОТИВАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ,
ПОВ’ЯЗАНОЇ З ТЕРОРИЗМОМ

стор.72

ЛИСЕНКО С.О.
МАЙБУТНІЙ ПОГЛЯД НА ОРГАНІЗАЦІЮ БЕЗПЕКИ: ФОРСАЙТ БЕЗПЕКИ
І ЯК НИМ КОРИСТУВАТИСЯ

стор.78

МАЛИНОВСЬКА Т.М.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ЩОДО ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ ТЕРМІНА

стор.85

ОСМОЛЯН В.А.
АУДИТ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ
ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

стор.92

КОРЕЦЬКА В.В.
МЕЖІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

стор.99

ГОНЧАРУК В.Л.
ВИДИ ПРЕДИКАТНИХ ЗЛОЧИНІВ У ВІТЧИЗНЯНОМУ
КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

стор.105

АЛЄКСЄЄВА-ДАНИЛЕНКО Ю.В.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

стор.116

ЄМЕЛЬЯНОВ Р.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АДВОКАТА-ПРЕДСТАВНИКА ПОТЕРПІЛОГО

стор. 119

КОВАЛЕНКО Д.А.
ШКОДА ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕРМІНА «ПОТЕРПІЛОГО»
ЗА ПЕРЕШКОДЖЕННЯ З’ЯВЛЕННЮ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО ЕКСПЕРТА, ПРИМУШУВАННЯ
ЇХ ДО ВІДМОВИ ВІД ДАВАННЯ ПОКАЗАНЬ ЧИ ВИСНОВКУ

стор.128

НУРИЕВ Э.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЁННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ

стор.135

СІРОТКІНА М.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРАВА НА КОМПРОМІС
У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

стор. 139

ФІЛІПЕНКО Н.Є.
КРИМІНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
І ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

стор.146

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ОРТИНСЬКИЙ В.Л.
ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОКРЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ
ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

стор.152

БОГОМАЗОВА І.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ
У СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

стор.158

ПОЧАНСЬКА О.С.
КЛАСИФІКАЦІЯ ГАРАНТІЙ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЗАСУДЖЕНИХ
ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ

стор.163

МАРТИНЮК Н.М.
ПРАВОВА ОСНОВА НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ СУБ’ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

стор. 171

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

КОЩИНЕЦЬ В., ПЛЯСУН Г.
ПОНЯТТЯ, ПСИХОЛОГО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРИМИРЕННЯ
В ЮРИДИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ ТА ЇХНІ ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ

стор. 177

МОСЕЙЧУК А.І.
ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ УСИНОВЛЕННЯ ІНОЗЕМЦЕМ ДИТИНИ,
ЯКА Є ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ

стор. 184

ТОКАРЄВА К.С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ
ПРИ ВИРІШЕННІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

стор. 191

ПАХНІН М.Л.
ПОНЯТТЯ «КРИМІНОГЕННИЙ ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

стор. 201

КОПАНЧУК В.О.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО
ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ ДІЙ З НЕПОВНОЛІТНІМИ У ПРОВАДЖЕННЯХ
ЩОДО СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ

стор. 207

НЕВЯДОВСЬКИЙ В.О.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

стор. 214

ДМИТРЕНКО С.М.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ
У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

стор. 219

ФЕДИТНИК В.М.
ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ВИНИ
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ХІ–ХVІІ СТ.

стор. 224

МОРКВІН Д.А.
СУТНІСТЬ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

стор. 231

ІНЯХІН В.Є.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ВЗАЄМОДІЮ МІЖ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

стор. 237