Наше Право. 2020 р., № 02

PDF АРХІВ: НАШЕ ПРАВО №2 2020

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ЖАРОВСЬКА І.М., ОРТИНСЬКА Н.В.
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

стор. 5

ПИЛИПЕНКО В.П.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО РИМСЬКОГО СТАТУТУ МІЖНАРОДНОГО
КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

стор. 9

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

РУСЕЦЬКИЙ А.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

стор. 18

КІКІНЧУК В.Ю.
РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ НОРМ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ ІНФЕКЦІЙНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ

стор. 23

ЛІСОВСЬКА Ю.П.
ГЛОБАЛЬНА ПАНДЕМІЯ ЯК РЕЛЯТИВІСТСЬКО-КВАНТОВИЙ ПРИНЦИП
УПОВІЛЬНЕННЯ ЧАСУ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАПІТАЛІ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРОЦЕСІВ

стор. 28

БАСС В.О.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

стор. 34

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

GASIMOV A.
THE INSTITUTION OF CONVICTION IN THE CRIMINAL LEGISLATION
OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

стор. 39

БАНДУРКА І.О.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
У ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ ДІТЕЙ

стор. 45

КОПОТУН І.М.
ПЛАТНІ КАМЕРИ У СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ УКРАЇНИ:
ЧЕРГОВИЙ РЕФОРМАТОРСЬКИЙ КРОК ЧИ ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПІВ СПРАВЕДЛИВОСТІ
ТА РІВНОСТІ УВ’ЯЗНЕНИХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ

стор. 51

ЄВДОКІМЕНКО С.В., ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ПИТАННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

стор. 58

ШВЕЦЬ О.А., КАНЦІР В.С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД
ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: РЕЖИМ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

стор. 64

КОЩИНЕЦЬ В.В., НАЛИВАЙКО Є.О.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ОСКАРЖЕННЯ

стор. 74

КОРЕЦЬКА В.В., КОРЕЦЬКИЙ О.П.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ

стор. 81

ГОЛУБОШ В.В., КІЦЕЛЮК В.М., БОНДЮК А.Ф., КРІЦАК І.В.
ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ
ПОЛІТИКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ВІДОМСТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ

стор. 88

НОВІЧЕНКО А.В.
СУБ`ЄКТИ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ (НЕЗАКОННІЙ)
МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

стор. 99

ПАНЬКО М.Є.
НЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ЩОДО ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ ЯК ОБСТАВИНА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ДОКАЗУВАННЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЩОДО
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

стор. 106

ЛАБА С.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
ПРОПАГАНДУ КОМУНІСТИЧНОГО ТА НАЦИСТСЬКОГО ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ

стор. 112

ЯГОЛЬНИК О.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ НА ІНКАСАТОРІВ

стор. 119

СЕМЕНЕНЕНКО Д.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

стор. 126

НЕРОД М.А.
ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

стор. 134

КУШНЄРЬОВ В.М.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ ЯК ГАРАНТІЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ
ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАНІСТЬ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

стор. 139

БАНДУРКА С.С.
ПОНЯТТЯ ПЕРСОНАЛУ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

стор. 146

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

DADASHOV E.T.
HISTORY OF DEVELOPMENT OF AZERBAIJANI REAL ESTATE LEGISLATION
(20-50S OF XX CENTURY)

стор. 151

ЛІСНІЧА Т.В.
«ШИРОКА ВІДОМІСТЬ», «ВПЛИВ НА СУСПІЛЬНУ ДУМКУ»,
«СУСПІЛЬНА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ»
ТА ІНШІ ОЗНАКИ ПУБЛІЧНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

стор. 157

LISOVYI A.
ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL LEGISLATION
ON THE COPYRIGHT PROTECTION

стор. 162

КАТРИЧ А.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

стор. 170

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

МЕЛЬНИЧУК С.М.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ
ВИКОНАВЧО-РЕГУЛЯТИВНОЇ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

стор. 176

ФРАНЧУК Т.А.
МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

стор. 181

ЗАГУРСЬКИЙ О.Б.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА»

стор. 188

РУВІН О.Г.
МІСЦЕ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ
В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

стор. 194

КОСТЕНКО О.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. В. БАБАНІНОЇ НА ТЕМУ:
«МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ»

стор. 200

ЯРМАКІ Х.П., ДОЦЕНКО О.С.
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
стор. 203

КРАМАР Р.І.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЛОЧИННИХ АКТИВІВ
стор.209

ПОЛЯНСЬКИЙ А.О.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ВЗАЄМОДІЮ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ
стор. 216

ЗАТОЛОЧНИЙ В.С.
ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ,
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 371 КК УКРАЇНИ
стор. 222

ЧЕРКАССЬКИЙ Р.А.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
стор. 227

РЕЦЕНЗІЇ

БАСС В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О. Г. СТРЕЛЬЧЕНКО «РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»
стор. 233