Наше Право. 2020 р., № 01

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ТУРЯНСЬКИЙ Ю.І.
ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ КЛОНУВАННЯ ЛЮДИНИ (МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ)
стор. 5

РОМАНЧУК О.З.
КОНСТАНТИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ДОКТРИНІ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
стор. 11

ШЮКЮРОВ НАСИБ ХЕЙБАТ оглы
ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗАПРОСОВ И ОБРАЩЕНИЙ ДЛЯ ОСМОТРА И ПОДГОТОВКИ К СУДЕБНОМУ РАССМОТРЕНИЮ
стор. 16

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЛИТВИН Н.А., ЯРОШ А.О.
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
стор. 22

ШЕВЧЕНКО А.В.
ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ КАДРОВОЇ РОБОТИ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ
стор. 28

АМЕЛІН О.Ю.
ПРОБЛЕМАТИКА АПРОКСИМАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
стор. 34

БААДЖИ Н.А.
ДО ДИСКУСІЇ ЩОДО ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ
стор. 41

СТАРИЧЕНКО А.О.
АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ ДІТЕЙ
стор. 47

ЧУМАК Ю.Я.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
стор. 55

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ГАСЫМОВ А.Э., ГУСЕЙНОВА Ш.А.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
стор. 61

МАРИСЮК К.Б., КАНЦІР В.С., КАНЦІР І.А.
НАСИЛЬСТВО ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА.
СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО
стор. 70

ГАЦЕЛЮК В.О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОРУШЕННЯ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ І НОРМ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ІНФЕКЦІЙНИМ ХВОРОБАМ ТА МАСОВИМ ОТРУЄННЯМ З ТОЧКИ ЗОРУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
стор. 77

ISMAYILOVA H.
THE OBJECT OF THE CRIME OF HOOLIGANISM
стор. 86

НАЗИМКО Є.С., БЄЛІКОВ К.А.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ВУЛИЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
стор. 92

КРЕТ Г.Р.
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФОРМУВАННЯ НАЛЕЖНИХ ДОКАЗІВ У ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУДІВ
стор. 100

МАСЛОВА Н.Г.
КРИМІНАЛЬНИЙ РАДИКАЛІЗМ: ОСНОВНІ КРИМІНОЛОГІЧНІ ТИПИ
стор. 108

НОСАЧ А.В.
ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ
стор. 115

САЗОНОВ В.В.
ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ
стор. 121

ПАНЬКО М.Є.
ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ ЯК ОБСТАВИНА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ДОКАЗУВАННЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ
стор. 127

КОНДРАТОВ В.Г.
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 345 КК УКРАЇНИ
стор. 133

СЕМЕНИШИН М.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ДІТЬМИ
стор. 139

СИЙПЛОКІ М.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПЕНАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРОТИПРАВНИХ ПОСЯГАНЬ НА ГРОМАДСЬКУ ТА ПРИВАТНУ ПРОФЕСІЙНУ ОХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ
стор. 147

МАРТЬЯНОВ С.С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА НАЙМАНСТВО
стор. 153

ЛАБА С.В., СКРЕКЛЯ Л.І.
СТАН ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОПАГАНДУ КОМУНІСТИЧНОГО ТА НАЦИСТСЬКОГО ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ
стор. 159

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ГАЛУШКО В.А.
ПРОБЛЕМА ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ
У ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ
стор. 165

СЕРДЮК О.О.
ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В СТРУКТУРІ ЦИВІЛІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН
стор. 170

ПАЛАДІЄВА Я.В.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЗИТИВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ
ЯК МЕТОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ
стор. 175

ВІЙСЬКОВЕ СУДОЧИНСТВО

ЧЕРНОВСЬКИЙ О.К., ІЛ’ЮК Д.Д.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ВІЙСЬКОВОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
стор. 184

ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

БЕВЗЮК І.М., КОЗЬЯКОВ І.М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ ПРОКУРОРА
стор. 192

ОГОЛОШЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ СПІЛЬНО З АКАДЕМІЄЮ ГУСПОЛ ЗАПРОШУЄ ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У НАПИСАННІ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ «ДЕЛІКТОЛОГІЯ»
стор. 199

З’ЇЗДИ,НАРАДИ,КОНФЕРЕНЦІЇ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» СПІЛЬНО З АКАДЕМІЄЮ ГУСПОЛ ЗАПРОШУЄ НАУКОВЦІВ, СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ, ПРАКТИКУЮЧИХ ЮРИСТІВ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
СУЧАСНІ ПРАВОВІ ПАРАДИГМИ
29-30 ТРАВНЯ 2020р.
Місто КУНОВІЦЕ (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА)
стор. 201

РЕЦЕНЗІЇ, КОМЕНТАРІ

РЕЦЕНЗІЯ
ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» МІШИНОЇ Н.В.
НА МОНОГРАФІЮ КРАВЦОВОЇ З.С. «КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ»
стор. 
204

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

СВІР П.В.
РОЗБІЙНІ НАПАДИ НА ЖИТЛО ГРОМАДЯН ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
стор. 208

НRYTSAI І.
PRINCIPLE OF GENDER EQUALITY: CONCEPTS
AND RELATIONSHIPS WITH RELATED CATEGORIES
стор.215

ЛУПУ А.К.
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО УРЕГУЛЮВАННЯ
НЕПРЯМИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОБМЕЖЕНЬ
стор. 222

ЧУДИК Н.
ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИБОРЧОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
стор. 229

ТАТАРИН Н.М.
ЩОДО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПОЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 234