Наше Право. 2019 р., № 03

PDF АРХІВ: Наше Право. 2019 р., № 03

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

БИРКОВИЧ О.І.
СУДОУСТРІЙ ТА СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ
стор. 5

ТИМОЩУК О.А.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПЕРЕКЛАДАЧА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
стор. 13

КОРШУН А.О.
ПРИНЦИП ГЛАСНОСТІ І ВІДКРИТОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
стор. 22

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ТАЛАЛАЙ Д.В., ЩЕРБИНА Л.І.
СИЛИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ стор. 29

НЕСТОР Н.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СУДОВОЮ ВЛАДОЮ
стор. 37

ВОЙТОВ Г.В.
ДО ДИСКУСІЇ ПРО ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ТА УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ
стор. 43

ПОТОПАЛЬСЬКИЙ А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
стор. 52

ШЕЙБУТ Д.В.
СУЧАСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІГРАНТА
В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
стор. 59

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ЛИСЕНКО С.О.
ІНФОРМАЦІЙНА ГУСТИНА ЯК КРИТЕРІЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
стор. 65

КЛИМЕНКО О.А.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
стор. 73

ІЛЬЇНА О.В.
БУЛІНГ: СОЦІАЛЬНА ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
стор. 80

НОСЕВИЧ Н.Р.
МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
стор. 86

МАСЛОВА Н.Г.
РАДИКАЛІЗМ У СТРУКТУРІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
стор. 92

ПАЩЕНКО Є.М.
ОСОБЛИВОСТІ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗЛОЧИННОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
стор. 99

КИСЬКО А.І.
ОЗНАКИ ОРГАНІЗОВАНОСТІ ЗЛОЧИННОЇ ГРУПИ У ЗМІСТІ ПРЕДМЕТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ
стор. 104

ГАНЕНКО І.С.
ДО ПИТАННЯ ІМУНІТЕТУ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ ТА ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО)
стор. 111

МИСКОВА Г.М.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДИТИНИ
стор. 118

СЕМЕНЕНКО Є.П., ГРІДА В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАСОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРНТИЗИ НЕТРАДИЦІЙНИХ СЛІДІВ ЛЮДИНИ
стор. 126

ЧЕРЕНКОВ А.М.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ДЕКЛАРУВАННЯ
НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
стор. 133

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ОРДУЛІ Е.Є.
ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕМПЕРАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ TRIPS
стор. 139

ЗАБРОДІН М.О.
ПСИХОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ АРБІТРАЖНИМ КЕРУЮЧИМ
стор. 147

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ І ФІЛОСОФІЯ

ОMID N.
MULTIMODEL TRANSPORT AND INTERNATIONAL CONVENTIONS
стор. 154

РУДЮК В.С.
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
стор. 160

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ЯВОРСЬКИЙ І.І.
СПЕЦИФІКА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА
стор. 169

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

КОЛЕСНІК Г.Р.
ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СУДОВО-КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ УКРАЇНИ
стор. 176

РУВІН О.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ
стор. 182

БАНАХ С.
КЕРІВНИК ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 188

БАБАНІНА В.В.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
стор. 195

НОС С.П.
АНАЛІЗ ОБ’ЄКТА СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ,
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 375 КК УКРАЇНИ

стор. 202

РОМАНЕНКО Р.Р.
СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗКРАДАНЬ ЛІСОДЕРЕВИНИН

стор. 207

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ,
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

стор. 213

ДМИТРЕНКО С.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
ТА МІСЦЕ У НЬОМУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

стор. 219

ЧЕРКАССЬКИЙ Р.А.
ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
стор. 224

СУХОРЕБРА Т.І.
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
стор. 230

ОДИНАК О.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
стор. 237