Наше Право. 2018 р., № 03

PDF АРХІВ: Наше Право. 2018 р., № 03

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ТОКАРЄВА К.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ПОБУДОВИ НАЛЕЖНОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРАХ стор. 5

ЦИЦИК О.І.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА АКСІОМАТИКА РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
стор. 11

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

БОРТНИК Н.П., МАЛЕЦЬ М.Р., ГАЛАЗ Ю.А.
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФОРМИ НЕЗАКОННИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
стор. 18

КОРОБЕНКО С.В.
СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ТА ЇХ МІСЦЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ
стор. 26

РУВІН О.Г.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ТА ПРЕДМЕТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ
стор. 32

ТАРАСЮК Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
стор. 37

СІРАНТ М.М., ГАЧАК-ВЕЛИЧКО Л.А.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВИХ НОРМ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
стор. 44

СКОЧИЛЯС-ПАВЛІВ О.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ ВИБОРЧИХ СПОРІВ
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ
стор. 50

БАКАЇМ М.В.
СУБ’ЄКТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ
стор. 57

БУРЛАКА Я.А.
ВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОЦЕСУАЛЬНУ САМОСТІЙНІСТЬ СЛІДЧОГО ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
стор. 63

БУДЗИК Б.В.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
стор. 69

ДОВГАНЬ Ю.А.
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ПІДҐРУНТЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
стор. 74

ЛЕДВІЙ О.І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ
стор. 79

МІХЕЄВ М.В.
ВІДМІННІСТЬ КОНФЛІКТНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ВІД КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ТА ЦИВІЛЬНИХ І ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОВАДЖЕНЬ
стор. 85

ПРОКОФ’ЄВ М.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОВІРИ ГРОМАДЯН
ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
стор. 89

СИДОР Н.Т.
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК ПІДҐРУНТЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ
стор. 97

МУЛЯР Г.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ
(МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА)
стор. 102

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БАНАХ С.В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ стор. 108

СКОРОМНИЙ Я.І.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІВ В УКРАЇНІ
ДО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ стор. 115

ШИНКАРЧУК А.Я.
ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ОСНОВНІ ФОРМИ ТА ВИДИ
стор. 124

СУП Є.Ю.
КРИМІНАЛІЗАЦІЙНІ ПІДСТАВИ ГРУБОГО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ПРАЦЮ (СТ. 172 КК УКРАЇНИ)
стор. 131

СТРОЇЧ В.В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
стор. 138

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
стор. 145

МАЛИНОВСЬКА Т.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ДО ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
стор. 150

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

БРИНЧАК М.П.
МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ
стор. 155

ЧОРНОПИСЬКА В.З.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
стор. 159

БІНЬКО І.І.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ДОДАТКОВОГО КРИТЕРІЮ, ЩО МАЄ ВИСУВАТИСЬ ДО ОСІБ, ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ ЦЮ ПОСАДУ
стор. 165

КНИШ З.І.
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРАКТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ)
стор. 171

САДОВЕНКО А.І.
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КОСМЕТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ
стор. 179

ЧЕПОВ О.О.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ У МІСТАХ ЄВРОПИ
стор. 185

КУРІНСЬКИЙ О.Г.
СПАДКОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН
стор. 190

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

ФРАНЧУК Т.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОЮ ПРИКОРДОННОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ ПРОТОКОЛУ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
стор. 195

БАНАХ С.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ
стор. 202

ВАСИЛЕНКО В.М.
ПРАВОВІ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ЗМІСТ ТА ВИДИ
стор. 216

МАРИНЯК Н.М.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ»
стор.224

СОДОМОРА Р.О.
КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
стор. 229

КАНЮКА Н.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННЕ ПРАВОСУДДЯ»
стор. 236

ІНЯХІН В.Є.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 244

МАНИК О.В.
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПИТАНЬ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ БЕЗ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ
стор. 250

НОЗДРАЧОВ О.О.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗАСОБАМИ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
стор. 257

СВІРІНА К.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТИМЧАСОВИХ ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ (НА ПРИКЛАДІ КОСОВО)
стор. 262