Наше Право. 2018 р., № 02

PDF АРХІВ: Наше Право. 2018 р., № 02

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

МЕЛЬНИК П.О.
ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЩОДО ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В 1960-1991 рр  …стор.5

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

КІКІНЧУК В.Ю., ДОЛИННИЙ А.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ  …стор.13

ЛИТВИН Н.А.
МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  …стор.20

КАЛГУШКІН Ю.Л.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ  …стор.26

ПЯНКОВСЬКИЙ В.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПРАВ ЛЮДИНИ НА МІСЦЯХ В УКРАЇНІ ТА ІНОЗЕМНИХ КРАЇНАХ  …стор.31

БУРЯК Я.Я.
ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН МІСЦЕВИМИ ДЕРЖАВНИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ  …стор.38

МИКИТЮК С.О.
ПРИНЦИП ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ У РЕЄСТРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  …стор.46

БУХАРЄВ В.В.
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ  …стор.52

МАРТИНІВ А.І.
МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ  …стор.58

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ТЕРТИШНИК В., КОШОВИЙ О.
ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ІНСТИТУТІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЯМ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ  …стор.62

КАНЦІР В.С., КЕЛЬМАН М.С.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЯК ЛЕГІТИМНИЙ МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ЗА ПОВЕДІНКОЮ ОКРЕМИХ УЧАСНИКІВ ПРОВАДЖЕННЯ …стор.70

НАЗИМКО Є.С., АНДРІЯШЕВСЬКА М.С.
РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЮВЕНАЛЬНОГО ВИМІРУ  …стор.77

ЖАРОВСЬКА І.М., СОРОКА С.О.
КОНТРАБАНДА НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ: ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  …стор.83

СЛИНЬКО С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЇ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  …стор.91

ЛУЦЕНКО Ю.В.
КРИМІНАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПІДСЛІДНІ ОРГАНАМ БЕЗПЕКИ  …стор.96

МОЗОЛЬ С.А.
НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  …стор.105

ПРИХОДЬКО А.А.
СПОСІБ УЧИНЕННЯ КРАДІЖОК В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ЯК ФАКУЛЬТАТИВНА ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ …стор.113

БАБАНІНА В.В.
ЩОДО РОЗУМІННЯ ПРАВА У КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  …стор.117

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЛИЧЕНКО І.О., ВАТУЛЯК Р.В., ТРЕТЯК Ю.І.
ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АДВОКАТУРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ …стор.123

ЗАВЕРТНЕВА-ЯРОШЕНКО В.А.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКЦІЇ  …стор.130

БАНДУРКА С.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ  …стор.144

КРАСНИК К.С.
СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ ОХОРОНИ ПРИВАТНОГО ПРАВА  …стор.149

КРАСВІТНА Т.П.
НЕУСТОЙКА ЯК ЗАХІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОСТРОЧЕННЯ СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ ОДНОМУ З ПОДРУЖЖЯ  …стор.156

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВО

МОСКАЛЕНКО С.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ УГОД В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ …стор.162

АВРАМЕНКО А.Ю.
СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ  …стор.167

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

ПРУДНИК С.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ЗАСОБІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ …стор.173

ДУДАРЕНКО В.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС МАТЕРИНСЬКОЇ ТА ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ АГРОХОЛДИНГУ В УКРАЇНІ ТА США:
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ  …стор.181

ЗАЯЦЬ Р.Я.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС ДО НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ СТАТУСУ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ  …стор.189

БОРТНИК Н.П., ПАРПАН У.М., КАПІТАН О.І.
РЕФЕРМУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ  стор.195

МИСКОВА Г.М.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ У СВІТІ  …стор.201

СТЕЛЬМАЩУК П.Я.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ …стор.208

ІВАНЕЦЬ М.Я.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ …стор.212

МОЧЕРАД А.
ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА ПРАВОІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ стор.217

ВОВЧУК Л.С.
МІСЦЕ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ (ПРАВОЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОЇ) ФУНКЦІЇ   …стор.223

ШУРКО О.І.
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ЗДІЙСНЕННЯ ОХОРОНИ ТА ПІДТРИМАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В СУДАХ  …стор.226

ПОТОПАЛЬСЬКИЙ С.В.
ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ …стор.232