Наше Право. 2016 р., № 04

PDF АРХІВ: Наше Право. 2016 р., № 04

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С.
ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ДЕРЖАВИ … стор.5

ТЕРЕМЦОВА Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАДІЙ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ДИНАМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ В ТЕОРІЇ ПРАВА  … стор.13

ЄРМАКОВА Г.С.
МІСЦЕ ЦЕРКВИ В ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО НОРМОТВОРЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ … стор.18

ПАМПУРА М.В.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: ПОЛІТИЧНИЙ
ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ … стор.24

ЩИРБА М.Ю.
РІВНІСТЬ ЯК ВАГОМИЙ ПРИНЦИП ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПАЦІЄНТІВ  … стор.30

СОЛОМОНЮК О.Я.
ФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ В РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІЙ СІМ’Ї … стор.35

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

РАЙНІН І.Л.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ … стор.42

САВЧЕНКО Л.А.
ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗВІЛЬНЕННЯ ЧЛЕНІВ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ТА ГАРАНТІЇ ЇХ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО РАХУНКОВУ ПАЛАТУ» … стор.50

КУДЕРСЬКА Н.І., КУДЕРСЬКА І.О.
УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЮ КУЛЬТУРНОЮ СПАДЩИНОЮ В УКРАЇНІ … стор.56

КОРОПАТНІК І.М.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ, ЯКІ ФУНКЦІОНУЮТЬ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ … стор.64

РОМАНЕНКО М.В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ СИСТЕМИ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ … стор.69

ГРІТЧІНА В.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КАДРОВИХ ПРОЦЕДУР В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ … стор.76

ЗАЯРНЫЙ О.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ МОДЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЛИКТОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА … стор.81

СЕМЕРЕЙ Б.В.
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ … стор.89

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ШАПТАЛА О.С, ТАЛАЛАЙ Д.В.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ … стор.94

ПОДОЛЯКА С.А.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОКУРАТУРИ ЯК СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ … стор.100

CТЕЦИК Б.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ НЕЗАКОННОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ … стор.105

ДЕНИСЕНКО Г.В.
МЕЖІ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗА УМОВИ ІСНУВАННЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕКОНАННЯ СУДДІ ПІД ЧАС ОЦІНКИ ДОКАЗІВ … стор.111

ІЩУК О.С.
НАГЛЯД В СИСТЕМІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ … стор.116

ОГОРОДНИК Є.І.
ПРОВІДНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ … стор.122

ДУБНО Т.В.
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ СПОСОБУ ВЧИНЕНННЯ ЗЛОЧИНУ … стор.128

ГНАТЕНКО В.С.
МЕЖИ ДОКАЗУВАННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ … стор.134

НЄБИТОВ А.А.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СЕКСУАЛЬНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ … стор.140

ЛЕМЕХА Р.І.
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ, ОЗНАКОЮ СКЛАДІВ ЯКИХ Є ІСТОТНА ШКОДА … стор.146

САПІН О.В.
ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕАГУВАННЯ ПРОКУРОРА НА ВИПАДКИ НЕЕФЕКТИВНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ … стор.152

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ЦЮРА В.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА  БАТЬКАМИ (УСИНОВЛЮВАЧАМИ) … стор.158

НОВІКОВ Д.В.
ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ … стор.164

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОБЗЄВА Т.А.
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ В УКРАЇНІ, КООРДИНАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НИМИ … стор.170

ДЖЕЖУЛА Т.І.
МІСЦЕ ПРИБУТКОВОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ … стор.175

ФІЛОСОФІЯ  ПРАВА

БОРДУН-КОМАР Н.І.
ФІЛОСОФСЬКО – СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ … стор.179