Наше Право. 2015 р., № 04

PDF АРХІВ: Наше Право. 2015 р., № 04

ЗМІСТ

Теорія, історія держави і права

Білас І.Г., Білас А.І.
Трансформація загальної теорії держави і права у сучасну юриспруденцію та її функціональне призначення у формуванні праворозуміння юристів … стор.5

Курко М.Н., Біленчук П.Д., Ярмолюк А.А.
Наука поліцейського права в українському державотворенні: витоки, віхи, історіографія, сучасний стан і шляхи пріоритетного розвитку … стор.17

Мацькевич М.М.
Судова система на території західної україни в період панування австро-угорської монархії: історико-правові аспекти розвитку …стор.23

Ясінська М.І.
Уроки боротьби за незалежність в оцінці С. Шелухіна і сучасність …стор.26

Адміністративне право

Попова С.М.
Особливості реформування системи господарського судочинства в Україні …стор.30

Соловей Н.С.
Поняття та сутність права комунальної власності в Україні … стор.36
Соломаха А.Г.
Становлення М.М. Цитовича як вченого-поліцеїста: від гімназії до магістерського ступеня …. стор.39

Чапала О.Ю.
Проблеми вдосконалення організаційно-правового механізму оцінки персоналу органів внутрішніх справ … стор.47

Пономарьов С.П.
Правоохоронна діяльність в системі завдань Служби безпеки України … стор. 51

Ільницький О.М.
Основні питання нормативно-правового регулювання громадської безпеки … стор. 54

Кроленко Д.Ю.
Роль зацікавлених сторін як учасників управління проектами … стор. 58

Кримінальне право,
кримінальний процес та криміналістика

Гула Л.Ф.
Удосконалення правових основ прокурорського нагляду за дотриманням законності, прав і свобод людини при здійсненні оперативно-розшукової діяльності … стор. 61

Уваров В.Г.
Місце кримінальних проступків в системі українського права … стор. 67

Сичевський В.В.
Правова природа гарантій належності та допустимості доказів у кримінальному судочинстві … стор.73

Брящей Р.І.
Економічні та соціальні фактори засудження особи без призначення покарання … стор. 79

Богонюк Г.І.
Проблеми кваліфікації злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення … стор. 85

Бушенкова К.В.
Влияние внешних факторов на формирование личности серийных убийц … стор. 91

Кончук Н.С.
Перехід на бік ворога як форма державної зради …стор. 98

Король В.В.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів як складова засади гласності і відкритості кримінального провадження … стор.104

Дегтярьов С.Є.
Перехід на бік ворога як форма державної зради … стор.111

Машлякевич Д.С.
Кримінологічний аналіз абсолютних та відносних показників корупційної злочинності в Україні за 2005–2015 роки … стор.117

Паршак С.А.
Деякі аспекти забезпечення прав учасників кримінального провадження під час ознайомлення
з матеріалами досудового розслідування … стор.126

Чекотило В.І.
Окремі питання допиту експерта під час досудового розслідування … стор.131

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право 

Супрун О.М.
Трансакційні витрати та їх вплив на функціонування економічного механізму господарювання сільськогосподарських підприємств … стор.136

Білокур Є.І.
Управління об’єктами державної власності як складова змісту державно-управлінської діяльності … стор.141

Філософія і психологія права

Черновський О.К.
Концептуальні засади судової психології … стор.147

Банківське та Фінансове право

Кіценко В.С.
Концептуальні засади податкового правозастосування при вирішенні податкових спорів … стор.154

Васильчук С.С.
Специфіка суб’єктно-об’єктного складу податкового контролю за справлянням непрямих податків … стор. 158

Шпитко М.М.
Удосконалення нормативно-правових актів – запорука розвитку аудиту як форми державного фінансового контролю в Україні … стор.162

Шулатова І.С.
Державна фіскальна служба України: напрямки діяльності та місце у державному механізмі … стор.168

Рецензії, коментарі

Басай В.Д.
РЕЦЕНЗІЯ на монографію “Сучасна судова психологія: теоретичні засади та прикладні аспекти”, підготовлену кандидатом юридичних наук Черновським O.K. … стор.175