Наше Право. 2015 р., № 03

PDF АРХІВ: Наше Право. 2015 р., № 03

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ЛОЩИХІН О.М., ЄВСЮКОВА О.В.
ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК ФОРМА ПРАВОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОЦЕСІ ПОЛІТИЧНОГО ТРАНЗИТУ …стор.5

НЕДЮХА М.П., ПОДОЛЯКА С.А.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ ЯК ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ….стор.9

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
ТА ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

ШАПОВАЛОВА К.Г.
МОДЕЛІ АВТОНОМІЙ В УНІТАРНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  ….стор.16 

КОЛЮХ В.В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНИЙ ПРИМУС У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ  ….стор.24
БОНДАРЕНКО О.В.
КОНСТИТУЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ: ПОНЯТТЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ З СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ ….стор.31

ЗАЄЦЬ Ж.Ю.
ВПЛИВ ПРИНЦИПУ ПОДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НА ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВЛАДИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА  ….стор.38

КОЗАЧЕНКО О.С.
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРЕДМЕТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ ….стор.44

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

РИБАЛКА Н.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ  ВІДНОСИН…стор.50

ДМИТРЕНКО Ю.П., ТАРАСЕНКО А.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ У  СФЕРІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ …стор.57

КОВАЛЬЧУК А.Ю.
ГАРАНТУВАННЯ ПРАВА ДІТЕЙ НА ПРАЦЮ …стор.64

КОРНЄЄВ В.В.
ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА РАЙОННОГО ВІДДІЛУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЙОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ …стор.70

ФЕДЕЛЕШ М.М.
ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «РЕЄСТРАЦІЯ» …стор.76

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КУРКО М.Н., БІЛЕНЧУК П.Д., ЯРМОЛЮК А.А.
ПАТРІАРХ УКРАЇНСЬКОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ АКАДЕМІК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ МИХАЙЛЕНКО – ЛЮДИНА-ЕПОХА, ЯКА ВИПЕРЕДИЛА СВІЙ ЧАС …стор.83

ПІДЮКОВ П.П., УСТИМЕНКО Т.П., ОСИПЕНКО Р.І.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ МАЄ ПЕРЕДБАЧАТИ НЕВІДВОРОТНЄ ВІДШКОДУВАННЯ СУБ’ЄКТОМ ЗЛОЧИНУ ЗАВДАНИХ ДЕРЖАВІ І ЙОГО ЖЕРТВАМ ЗБИТКІВ …стор.90

АЙРАПЕТЯН А.
ОСНОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА …стор.96

ШУМЕЙКО Д.О.
НЕГЛАСНИЙ ЕЛЕМЕНТ У СИСТЕМІ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПО ДОКУМЕНТУВАННЮ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ (ОБІЦЯНКИ) ТА ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ …стор.104

ЗАКЛЮКА А.В.
ТЕОРЕТИЧНІ РОЗБІЖНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ДОКАЗІВ …стор.112

ГАНДЗЮК В.П., КОРОЛЬ В.В.
ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ) СУДОМ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ …стор.117

БОРТНИК В.А.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЯКІ Є ОБ’ЄКТОМ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ …стор.125

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

МАТВЄЄВ П.С.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РІВНІВ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ…стор.130

ДЯКОВИЧ М.М.
ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОШЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ У НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ …стор.135

ПОГРЕБНЯК О.С.
ДО ПИТАННЯ ПРО КОНВАЛІДАЦІЮ НІКЧЕМНИХ ПРАВОЧИНІВ …стор.140

БОЧКОВ П.В.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ….стор.145

СИРОТА І.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ….стор.149

СЕРГІЄНКО О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ….стор.155

КУРЕНДА С.В.
ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ ….стор.163

СОЛОД І.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗАСУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ….стор.170

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

БАНДУРКА А.М., НОСОВА О.В.
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ….стор.176

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МИКОЛАЄНКО Я.Ю.
МЕДІАЦІЯ, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ ….стор.184

ЗАДОРОЖНА С.М.
МНОЖИННІСТЬ (ПЛЮРАЛІЗМ) ВИЗНАЧЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА …стор.189

ВІТАННЯ ЮВІЛЯРАМ

ЮВІЛЕЙ ВІДОМОГО НАУКОВЦЯ
ПРОФЕСОРА КУЦА ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА
(ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) …стор.195