Наше Право. 2015 р., № 02

PDF АРХІВ: Наше Право. 2015 р., № 02

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

БОРШЕВСКИЙ А.П.
ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИТЫ ПРАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА …стор.5

ПРУС В.З.
БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 1654 РОКУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА
ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. …стор.12

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
ТА ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

ПЫРЦАК Г., ПАСКАЛУ И.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА …стор.17

ВАСИЛЬЧЕНКО О.П.
ІНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ЯК СКЛАДОВІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ … стор.21

КУДРЯВЦЕВА О.М.
ГЕНЕЗИС І ПЕРСПЕКТИВИ УТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ  КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ В УКРАЇНІ …стор.28

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПОПОВА С.М., КАСЕКО І.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН  …стор.35

ПОДОЛЯКА С.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА БЕЗПЕКИ …стор.42

ЯЦЕНКО В.П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ …стор.48

КОМЗЮК М.А.
КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЯК ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ОСОБИСТУ СВОБОДУ ГРОМАДЯН …стор.53

КОВАЛЬЧУК А.Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІГРАНТА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ …стор.60

ТАТАРНІКОВА К.Г.
ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЧАСТИН СТРУКТУРИ ПРОЕКТУ КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО ІНФОРМАЦІЮ  …стор.65

НЕГРЕША Д.М.
КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  …стор.70

ОСТАПЕНКО Т.А.
ЗАГАЛЬНОПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ УЧАСТІ  ПРЕДСТАВНИКІВ САМОВРЯДНИХ ПРОФЕСІЙ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ …стор.75

ТОКАР-БАЛАЖ Я.І.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ …стор.81

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

СЛУТУ Н., СЕДЛЕЦКИЙ О., ФАКИРОВ Д.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ  СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  …стор.86

ВЕПРИЦЬКИЙ Р.С.
ВИКОРИСТАННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В РЕГІОНІ …стор.92

БОРТНИК В.А.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЯКІ Є ОБЄКТОМ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ  …стор.96

МАРТИНЦІВ А.М.
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ КЛОПОТАННЯ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА ПРО НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ …стор.102

МОСЯЖЕНКО В.Ю.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ, СУДОВО-ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ …стор.109

СУВОРОВА Р.В.
КОНТРОЛЬ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХІД ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ …стор.117

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

СОСНА Б.И.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ЗАЩИТУ ПРАВА НА ТРУД …стор.122 

МАТВЄЄВ П.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ДОГОВОРІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ВИДІВ …стор.127 

КИРЄЄВА І.В.
СПЕЦИФІКА ПРИПИНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ФОРМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ …стор.136 

ЩОКІН Р.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ …стор.141 

СТАХИ А.
ПРАКТИЧЕСКИ-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ДЕЙСТВИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫПЛАТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ «В КОНВЕРТЕ» …стор.148

САВКА Т.
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРАВОСПОСОБНОСТИ …стор.156

PRISAC A.
COUNTER-ACTION WITH SET-OFF PURPOSE  …стор.160

СЕРГІЄНКО О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО
НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ …стор.165

БАГАНЕЦЬ О.О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ …стор.172

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЗАХАРИЯ В.
МЕХАНИЗМ ООН ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕТЕЙ В ЗОНАХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ …стор.176

 КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ

ДРАЛЮК І.М.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ …стор.179

РЕЦЕНЗІЇ, КОМЕНТАРІ

КУЧИНСЬКА О.П.
ЮВЕНАЛЬНА ПЕНАЛЬНА КОМПАРАТИВІСТИКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ НАУКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Рецензія на монографію Є.С.Назимка «Зарубіжний досвід кримінально-правової
регламентації інституту покарання неповнолітніх»  …стор.182

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ

ЛЕМЕХА Р.І.
ОБСЯГ ПОНЯТТЯ “ІСТОТНА ШКОДА” …стор.184