Наше Право. 2015 р., № 01

PDF АРХІВ: Наше Право. 2015 р., № 01

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ФРОЛОВ Ю.М.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ В ФІНАНСОВОМУ КОНТРОЛІ УКРАЇНИ …стор.5

ГОДУН Н.Ю.
ПРАВОВА КУЛЬТУРА: ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ …стор.11

ТАТАРНИКОВА К.Г.
КОНЦЕПТ КОМПЛЕКСНОЇ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ІНФОРМАЦІЮ стор….16

ХАРАСИН Н.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДОПОМОГИ БЕЗРОБІТНИМ В УСРР У ПЕРІОД НЕПу (1921-1929рр.) …стор.21

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
ТА ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

ВАСИЛЬЧЕНКО О.П.
РІВНІСТЬ ЛЮДЕЙ ТА СВОБОДА І СПРАВЕДЛИВІСТЬ: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ І ПРІОРИТЕТУ …стор.27

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПОДОЛЯКА С.А.
БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ …стор.34

ШПЕНОВ Д.Ю.
ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА СЛУЖБИ СУДДІВ В УКРАЇНІ …стор.39

ЗАРІЧНИЙ О.А.
СУСПІЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН БРАТИ УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ ….стор.44

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КУРКО М.Н.
СИСКОЛОГІЯ В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ ЗАСАДИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ …стор.50

НАЗАРОВ В.В., ТРАКАЛО Р.І.
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СУДОВОГО КОНТРОЛЮ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ …стор.54

ЛУЦЕНКО Ю.В.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ, У ЗАРУБІЖНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ …стор.60

КОРНІЄНКО Є.В.
СПЕЦІАЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ стор.68

МАКСИМОВА Л.О.
ФІКСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ …стор.75

ФРИЧ В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС ВИДАЧІ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЕКСТРАДИЦІЇ) …стор.80

КРАВЧЕНКО Е.Е.
МЕСТО ПРОКУРОРСКОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ (РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ …стор.85

ЧОРНОБАЙ Є.А.
РОЛЬ СУДУ У ВИЗНАЧЕННІ РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ …стор.91

ДУДИЧ А.В.
ВИМОГИ, ЯКІ ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО ОСОБИ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ …стор.96

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ,
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

МАТВЄЄВ П.С.
ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ І ПРОГРАМНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ ТА СТИМУЛЮВАННЯ УЧАСНИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ …стор.103

МІРОШНИЧЕНКО А.М., КУЦЕВИЧ О.П.
НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ В УМОВАХ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ …стор.110

ЩОКІН Р.Г.
НЕКОМЕРЦІЙНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ …стор.115

ЛАЗЬКО О.М.
РЕЧОВІ ДОКАЗИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ …стор.121

ГОФМАН Ю.В.
ДОГОВІР ПРО СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ ЯК РІЗНОВИД ЦИВІЛЬНИХ ДОГОВОРІВ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ …стор.127

ТЕРЕМЦОВА О.М.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ НЕНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ …стор.133

ТИЧИНСЬКА Л.А.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН …стор.137

АРТЕМ’ЄВА Н.П.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ (ПРИМИРЕННЯ) ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ …стор.142

СЕРГІЄНКО О.В.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ ОБ’ЄКТУ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКОНАХ УКРАЇНИ …стор.146

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЧЕРНЕНКО З.С.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА НАЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я …стор.152

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОВАЛЬ О.О.
ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ В УКРАЇНІ …стор.159

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ

ЛЕМЕХА Р.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ, ОЗНАКОЮ
СКЛАДІВ ЯКИХ Є ІСТОТНА ШКОДА …стор.165

МАРТИНИШИН Г.Й.
АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА:
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ …стор.171

КОНЧУК Н.С.
СУБ’ЄКТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.111
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА ЗРАДА …стор.176

РУДКОВСЬКА М.Р.
ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДІЯННЯ …стор.181