Анотації статей журналу «НАШЕ ПРАВО» №4 2017

Колонка редактораnashe-pravo
Пропонуємо Вашій увазі анотації статей четвертого номера науково-практичного журналу «НАШЕ ПРАВО»
(2017)
У  ньому, як завжди, цікава та корисна інформація для Вас в галузях:
  • теорії, історії держави і права;
  • конституційного права та державного будівництва;
  • адміністративного права;
  • кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;
  • цивільного, підприємницького, господарського та трудового права;
  • філософії та психології права;
  • банківського та фінансового права;
  • рецензій.

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

Багатоаспектність, неоднозначність розуміння безпеки підприємництва в теорії та практиці … стор. 5

Лисенко Сергій Олексійовичкандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

Статтю присвячено особливостям розуміння безпеки підприємництва, її моделі. Автор, аналізуючи дослідження попередників, акцентує увагу на багатоаспектному та широкомасштабному призначенні моделі безпеки підприємництва. Значну увагу приділено функціям моделі безпеки підприємництва та їх складовим.


До дискусії про правовий статус особи … стор. 15

Щирба Мар’яна Юріївнакандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
УДК 340.12:327.39

У статті проводиться аналіз поняття правового статусу як юридичної категорії. Визначено наступні характеристики правового статусу: ґрунтується на соціальному становищі людини; відображає місце суб’єктів права в системі суспільно-правових відносин; має комплексний та системний характер; відзначається універсальністю та стійкістю. Доведено, що структура правового статусу особи включає:

1) засадничі елементи – принципи правового статусу;
2) правоуможливлювальні елементи – права і свободи особи та гарантії їх реалізації;
3) обмежувальні – обов’язки особи та юридична відповідальність за їх невиконання.

конституційне право
та державне будівництво

 Конституційний процес в Україні … стор. 20

Ільницький Михайло Степановичкандидат юридичних наук, Голова Всеукраїнської громадської організації «Громада і Закон»

Конституційний процес в Україні – це послідовний процес розробки, прийняття та реалізації положень Основного Закону, який є визначальним і основополагаючим нормативно-правовим актом для всієї правової системи України.
Проголошення незалежності України та становлення українського суспільства обумовили багато питань подальшого розвитку Нової Європейської держави, основою якої має бути Конституція. Конституційний процес в Україні ніколи не був простим, він відбувається в умовах гострого політичного протистояння між різними політичними силами, зазнаючи впливу глобалізації, світової економічної кризи і європейського вибору України. За роки незалежності Україна пройшла складний шлях розвитку як демократична, незалежна і суверенна держава, але її правова система потребує вдосконалення, насамперед, шляхом змін і доповнень до чинної Конституції – Основного Закону країни.


Конкурсна процедура відбору суддів Конституційного Суду України: до питання конституційності … стор. 26

Бондаренко Богдан Олегович — аспірант юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка
УДК: 342.565.2

У даній статті здійснюється комплексний аналіз нової процедури призначення суддів Конституційного Суду України в контексті її конституційності та забезпечення незалежності Конституційного Суду України. У результаті проведеного аналізу було обґрунтовано висновок щодо неконституційності нової процедури відбору суддів Конституційного Суду.


 Механізм реалізації конституційного права на освіту в Україні … стор. 33

Якушина Оксана Сергіївнааспірантка кафедри Конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
УДК 342.733(477)

У статті визначається поняття механізму реалізації права особи на освіту, виділяються його специфічні властивості, окрема увага приділяється розгляду структури механізму реалізації права на освіту. Вивчення і аналіз обґрунтованих наукових підходів дає підстави для виокремлення в структурі механізму реалізації конституційного права особи на освіту двох основних частин, а саме: здійснення або безпосередня реалізація права, а також забезпечення безпосередньої реалізації права. У роботі досліджуються особливості практичної реалізації особою конституційного права на освіту, аналізуються проблеми практичної реалізації цього права.

Адміністративне право

Адмінстративно-правовий вплив держави на прямі іноземні інвестиції та їх види … стор. 39

Світлична Юлія Олександрівна — кандидат наук з державного управління, Голова Харківської обласної державної адміністрації

У статті визначається, що прямі іноземні інвестиції дають змогу країні – реципієнту отримати можливість покращення платіжного балансу, використати різні форми додаткового фінансування, поліпшити розвиток соціально-економічного сектору, підвищити рівень зайнятості. Одночасно необхідно спрощувати порядок залучення прямих іноземних інвестицій, привести законодавство, регламентуюче інвестиційну діяльність до сучасних економічних реалій, забезпечити виконання державних гарантій іноземному інвестуванню.


Державна політика України у галузі освіти в контексті світових інтеграційних процесів: окремі питання … стор. 46

Щокін Ростислав Георгійовичкандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП м. Київ

У статті проаналізовано поняття та загальні засади, вихідні положення здійснення державної політики України у галузі освіти через призму євроінтеграційних процесів, у епіцентрі яких наразі знаходиться наша держава. Автор акцентує увагу на тому, що наразі відсутній у науковому середовищі теоретиків та практиків у галузі права концептуальний підхід до усвідомлення змісту, сутнісних ознак, елементного складу, формату взаємозв’язків між складовими елементами та чітко окресленого кола суб’єктів здійснення державної політики у галузі освіти. Запропоновано авторське визначення державної політики у галузі освіти, а також окреслено систему принципів здійснення такого роду діяльності.


Охорона лісового фонду як об’єкт адміністративно-правового регулювання … стор. 53

Небрат Олена Олександрівна кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3 ХНУВС
Яценко Валентина Петрівнакандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3 ХНУВС
УДК 351.765

В статті розглянуто сучасний стан механізму адміністративно-правового регулювання охорони лісового фонду в Україні. Сформовано основні чинники, що впливають на дану діяльність. Визначено види та правовий стан суб’єктів у зазначеній сфері. Окреслено основні напрямки вдосконалення нормативно-правових актів щодо здійснення контролю у сфері ведення лісового господарства.


Адміністративно-правове забезпечення діяльності національної поліції України щодо захисту права власності … стор. 60

Павлюк Наталія Михайлівна — аспірант кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»
УДК 340:504

У статті проаналізовано адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України щодо захисту права власності, запропонований власний підхід до визначення цього поняття. Адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України щодо захисту права власності реалізується українською державою через формування низки інституційних та діяльнісних правових засобів цілеспрямованого впливу на суспільні відносини. З одного боку, воно створює правові умови закріплення, реалізації функціональних обов’язків, а з іншого – формує гарантії функціонування Національної поліції України як суб’єкта захисту права власності.


Громадяни України як суб’єкти забезпечення 
фінансово-економічної безпеки … стор. 65

Ковальчук Алла Юріївнакандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, фінансового і банківського права Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП
УДК 347.73:351.71

В статті розглянуто теоретичні основи забезпечення фінансово-економічної безпеки. Узагальнено наукові позиції стосовно визначення поняття «економічна безпека» та «фінансова безпека». Здійснено понятійно-категорійний аналіз основних елементів фінансово-економічної безпеки. Проведено аналіз суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки: їх особливості та напрями діяльності. Здійснено ранжування суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки. Представлено концепцію фінансово-економічної безпеки громадянського суспільства.


 Основоположні принципи інституту адміністративної відповідальності … стор. 71

Легка Оксана Володимирівна — докторант Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
УДК 342.5

У статті досліджено правову сутність основоположних принципів інституту адміністративної відповідальності шляхом проведення доктринального аналізу підходів щодо визначення їх поняття та класифікації, визначено їх завдання та значення для науки адміністративного права.


Військовий гарнізон як об’єкт адміністративно-правового регулювання … стор. 76

Остапенко Інна Олегівназдобувач кафедри загальноправових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ
УДК [342.951:355.512] (477)

У статті з’ясовано поняття структури військового гарнізону, охарактеризована організаційно-управлінська система керівництва гарнізоном. Також визначено загальногарнізонні заходи за участю військових частин гарнізону, з’ясовані основні завдання адміністративно-правових структур гарнізону та розглянуто суть управлінської діяльності в гарнізоні у розрізі функціонування окремих складових гарнізону: військових частин, установ, організацій.


Нормативно – правові гарантії адміністративно – правового захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції … стор. 82

Котормус Тарас Ігоровичаспірант кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»
УДК 342.92: 342.7

У статті висвітлено питання, які стосуються поняття та складових елементів системи нормативно-правових гарантій адміністративно-правового захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції. У ній проаналізовано такі субстанційні явища правової форми і правового змісту, як адміністративно-правові норми, які стосуються адміністративно-правового захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції, нормативні акти, в яких ці норми вміщено, інтерпретаційні адміністративно-правові акти у цій сфері.


Окремі питання захисту прав поліцейського … стор. 90

Єпішко Івєтта Сергіївнаад’юнкт Харківського національного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена дослідженню проблеми захисту прав поліцейського. Проаналізовано доказову базу у сфері захисту честі та гідності поліцейського та необхідність реформування суспільства в цілому.

Кримінальне право,
кримінальний процес та криміналістика

Належність речових доказів у кримінальному провадженні … стор. 94

Ковальчук Сергій Олександрович — кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінальної юстиції Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
УДК 343.146

Стаття присвячена наданню характеристики належності речових доказів як їх невід’ємної процесуальної властивості. Визначається поняття належності речових доказів, характеризується її зміст і розкривається порядок оцінки речових доказів із точки зору їх належності. Розкривається специфіка, притаманна оцінці належності непрямих речових доказів та оцінці належності речових доказів, одержаних у порядку міжнародного співробітництва.


Зміст та особливості сучасного етапу нормативно-правового забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі в україні … стор. 102

Почанська Олена Сергіївна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6  Харківського національного університету внутрішніх справ
УДК 342.9

Визначено основні етапи розвитку національного законодавства з питань регулювання правового статусу громадян, засуджених до позбавлення волі. Досліджено сучасний стан нормативно-правового забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі в Україні, охарактеризовано зміст та особливості новітнього етапу реформування вітчизняного законодавства у даній сфері, окреслено головні напрямки його подальшого розвитку.


Участь спеціальних служб іноземних держав у протидії організованій злочинності та корупції на прикладі італійської республіки … стор. 110

Луценко Юрій Васильовичкандидат юридичних наук, член редакційної ради науково-практичного журналу “Наше право”

На прикладі Італійської Республіки розглянуто практику протидії організованій злочинності та корупції. Досліджено систему політичних і правових механізмів боротьби з організованою злочинністю та корупцією. За результатами дослідження наводяться пропозиції щодо удосконалення механізму протидії зазначеним суспільно небезпечним діянням в Україні.


Добровільність відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди за КК України … стор. 117

Бурбела Юрій Сергійовичздобувач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

У статті досліджено добровільність як обов’язкову кримінально-правову ознаку заохочень, пов’язаних із відшкодуванням завданого збитку або усуненням заподіяної шкоди. Сформульовано її визначення та ознаки, розроблено пропозиції щодо відмежування від випадків примусового здійснення таких дій.


Сучасний стан злочинності в Україні у сфері обігу наркотичних засобів … стор. 123

Грень Pостислав Романович — аспірант кафедри кримінального права і процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»
УДК 343.1

Визначено характерні риси незаконного обігу наркотичних засобів. Розглянуто основні тенденції злочинів, пов’язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів. Окреслено основні ознаки наркобізнесу в окремих регіонах України.


Права адвоката-захисника в контексті спростування підозри (обвинувачення): сучасний стан та шляхи вдосконалення … стор. 129

Маслюк Оксана Василівнааспірант кафедри кримінального права та процесу Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»
УДК 343.135

Стаття присвячена проблемам вдосконалення прав адвокатів-захисників у кримінальному судочинстві на всіх його стадіях. Автор розглядає їх сучасний стан, форму існування, гарантії, передумови їх недосконалого формування та пропонує шляхи їх поліпшення згідно потреб практики та запиту суспільства.


Проблеми реалізації засади забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності під час підготовчого судового провадження у кримінальному процесі України … стор. 135

Шестаков Вадим Івановичаспірант Харківського національного університету внутрішніх справ
УДК 343.1

У статті на підставі аналізу судової практики та кримінального процесуального законодавства визначено проблемні питання регламентації оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час підготовчого судового провадження. Виокремлено суперечливість норм чинного Кримінального процесуального кодексу України та правозастосовної діяльності щодо суб’єктів, строків, правових наслідків, порядку подання та розгляду таких скарг, а також процедури оскарження судових рішень, винесених у першій інстанції, в апеляційному порядку. Запропоновано шляхи вирішення зазначених проблем.


Фальсифіковані відбитки пальців рук як об’єкт діагностичної дактилоскопії … стор. 141

Шова Ірина Олександрівна — студентка 2-го курсу магістратури Чернівецького юридичного інституту НУ «ОЮА»

Стаття присвячена дослідженню фальсифікованих відбитків пальців рук як об’єкта діагностичної дактилоскопії. Характеризуються основні способи фальсифікації відбитків пальців рук. Визначається поняття фальсифікованих відбитків пальців рук і досліджуються їх види.


Чи достатньо правових засобів має держава для протидії протиправним захопленням нерухомого майна? … стор. 150

Пилипенко Ігорпровідний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення участі прокурорів у кримінальному провадженні Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України
УДК 343

Висвітлено деякі проблеми протидії суспільно небезпечним явищам, які полягають у протиправному заволодінні нерухомим майном юридичних осіб (рейдерстві). Особливу увагу приділено проблемі кримінально-правового захисту від цих посягань і, зокрема, їх кваліфікації. Встановлено недостатність кримінально-правових засобів протидії рейдерству, а саме положень, які б установлювали достатньо сувору заборону неправомірних дій, що полягають у безпосередньому захопленні чужого нерухомого майна. Такі дії, як правило, завершують процес рейдерського захоплення майна і характеризуються високою суспільною небезпечністю з огляду на спосіб їх учинення і потенційну шкоду, яку вони можуть заподіяти. Окреслено різні шляхи вирішення проблеми. Передусім це внесення змін до ст. 356 КК України задля урізноманітнення передбачених у законі кримінально караних способів самоправства і, відповідно, посилення відповідальності за таке самоправство, або ж внесення змін до ст. 206-2 КК України для встановлення відповідальності не лише за вчинення певних правочинів, а й за силове захоплення майна підприємства, установи, організації.


Протиправна діяльність захисника у кримінальному провадженні … стор. 157

Нижник Григорій Петровичаспірант кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Національного університету «Острозька академія»

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти протиправної поведінки захисника у кримінальному провадженні. Автором звертається увага на недостатню визначеність вітчизняного законодавства з питань окреслення законності інтересів підзахисного. Відзначено, що така ситуація слугує додатковим джерелом виникнення протиправної діяльності адвокатів, що у здійсненні своїх повноважень надають перевагу саме обстоюванню інтересів підзахисного, а оцінюючи їхню відповідність закону керуються виключно власним переконанням, яке у окремих випадках не відповідає духу закону і моральності. Дослідником висунуто гіпотезу щодо необхідності додаткової формалізації повноважень адвоката у кримінальному провадженні.

Цивільне, підприємницьке,
господарське та трудове право

Правнича допомога та захист в кримінальному процесі: концепти та колізії правових реформ … стор. 164

Тертишник Володимирдоктор юридичних наук, професор, академік Академії політичних наук України, професор Університету митної справи та фінансів
Одинцова Іринаадвокат (м. Дніпро)
УДК 342.57

У статті розкриваються концепти захисту та правничої допомоги, доктринальні проблеми удосконалення та гармонізації законодавства, усунення юридичних колізій, забезпечення дієвості інститутів захисту та правничої допомоги, зміцнення гарантій захисту прав і свобод людини.


Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії … стор. 172

С’єдіна Ірина Ігорівнааспірант відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького

Статтю присвячено дослідженню основних етапів становлення, розвитку та досвіду інституту медіації, як способу вирішення цивільних спорів на території Великобританії. Цікавим вбачається той факт, що велика роль у розвитку медіації належить судам. Окрім того, медіацію імплементовано до правової системи Великобританії, що підтверджується включенням норм про медіацію до процесуального законодавства та застосуванням судової практики під час вирішення спорів.


Межі та обмеження реалізації права на батьківство, материнство за допомогою використання сучасних репродуктивних технологій … стор. 179

Кожевникова Вікторія Олександрівнакандидат юридичних наук, доцент кафедри Галузевих правових наук КУП НАН України
УДК 347.625

У статті досліджуються діючі в чинному сімейному законодавстві України обмеження права на батьківство, материнство, їх особливості, специфіка. Пропонується застосування іноземного досвіду, з приводу розширення меж здійснення права на батьківство, материнство. Зосереджується особлива увага на доцільності усунення необґрунтованих обмежень які своїм змістом унеможливлюють здійснення особистого права.

Філософія та психологія права

Релігійні норми як морально-етична домінанта правової свідомості … стор. 188

Єрмакова Ганна Сергіївна — кандидат філософських наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
УДК: 340.12:2-74-67

Визначені та охарактеризовані форми впливу релігійних норм на правотворчість: просторова, опосередкована, безпосередня, виборча і смислова. Досліджені теоретичні аспекти релігійних норм як соціально-правових чинників суспільства.

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Аналіз внесених змін до податкового кодексу України в частині покращення інвестиційного клімату та застосування санкцій до суб’єктів оподаткування в 2017 році … стор. 194

Христинченко Надія Петрівна — доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань,  Тернопільський національний економічний університет

У статті досліджено питання актуальності внесених змін до Податкового законодавства, які набрали чинність у 2017 році, здійснено їх аналіз та зроблено висновки з приводу ефективності вказаних доповнень. Акцентовано увагу на необхідності створення ефективного податкового законодавства, а також реформування структурних органів державної фіскальної служби України.


Розвиток правового регулювання взаємодії банків з іншими суб’єктами фінансових правовідносин … стор. 200

Попова Світлана Миколаївнадоктор юридичних наук, професор кафедри загальноправових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ
УДК347.73(477)

У статті розглядається структура фінансових правовідносин, діяльність суб’єктів таких правовідносин, а також аналізуються недоліки у функціонуванні банківської системи України. У роботі доводиться необхідність удосконалення правового регулювання діяльності банків з метою повернення довіри населення та бізнесу до фінансових установ.

Рецензії, коментарі

РЕЦЕНЗІЯ на рукопис монографії Ігоря Ігоровича Онищука  «Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики» … стор. 205

ПАНОВ М.І.Академік (дійсний член) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального права №2 Національного юридичного університету ім.Ярослава Мудрого. 


РЕЦЕНЗІЯ на монографію «Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект», підготовлену Ковальчук А. Ю.  … стор. 207

СВІТЛИЧНИЙ О.П. — доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України


РЕЦЕНЗІЯ на монографію «Адміністративно-правові засади публічної політики щодо запобігання і боротьби з корупцією в Україні», підготовлену Векличем В. О. … стор. 209

ЗАРОСИЛО В.О. — Завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового Інституту права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом, доктор юридичних наук, професор


Головний редактор
Кузнєцов Євген Валерійович

nashe-pravo-PDFPDF АРХІВ:
ЖУРНАЛ НАШЕ ПРАВО
№4 2017