Анотації статей журналу «НАШЕ ПРАВО» №3 2017

Колонка редактораnashe-pravo
Пропонуємо Вашій увазі анотації статей третього номера науково-практичного журналу «НАШЕ ПРАВО»
(2017)
У  ньому, як завжди, цікава та корисна інформація для Вас в галузях:
  • теорії, історії держави і права;
  • адміністративного права;
  • кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;
  • цивільного, підприємницького, господарського та трудового права;
  • міжнародного права;
  • банківського та фінансового права;
  • філософії та психології права;
  • судоустрою;
  • банківського права.

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВО

ЛОЩИХІН Олександр Миколайович,
СТАРИЙ Олександр Федорович

СПІВВІДНОШЕННЯ СФЕР КОМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОНФЕДЕРАТИВНОЇ ВЛАДИ … стор. 5

Проаналізовано сутнісне розуміння явища комплементарності як однієї з базових характеристик взаємодії та взаємодоповнюваності у різних сферах наукових знань; наголошено на комплементарній природі інститутів і багатовекторності людини у її прагненнях до взаємодії та взаємодоповнюваності; визначено напрями розвитку систем державного управління; визначено вплив конфедеративного державного устрою на прояв зовнішнього чинника реформ у системі державного управління; проаналізовано сучасний стан реалізації інституціональних реформ та особливостей трансформації державно-управлінського механізму, що об’єктивно породжує необхідність комплементарної взаємодії для забезпечення загального розвитку суспільства.


ДІРОЧКА Олексій Миколайович
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ПРОГРЕСУ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА ГРОМАДЯН У СУЧАСНИХ УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ … стор. 9

Автор розкриває актуальні питання та пропонує шляхи подолання проблеми, що виникають в умовах розбудови правової держави з питань правового прогресу та рівня правової культури громадян. Автором наведено приклад сучасної правової практики.


ЯРУШЕВСЬКА Ірина Ігорівна
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ІСНУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ … стор. 14

Автор розкриває актуальні питання з історичного та теоретично-правового дослідження й пропонує шляхи подолання проблеми, що виникають в умовах розбудови правової держави. Автором розглянуто ідеї філософського бачення щодо існування поліцейської держави, що продовжують залишатися таким же атрибутом суспільної свідомості, як і ліберальні теорії.


МЕЛЬНИК Максим Андрійович
ПОДАТКОВА РЕЗИДЕНТНІСТЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ … стор. 20

У статті проаналізовано особливості податкової резидентності за чинним законодавством України. Висвітлено актуальне питання деталізації податкової резидентності в Україні, особливо для осіб, що мають місця проживання за межами України.


МАРКО Ярослава Романівна
ДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДИТИНИ, ЩО НАРОДЖЕНА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОЦЕДУРИ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА … стор. 24

У статті розглядаються питання сурогатного материнства. Акцентується увага на проблемах правового статусу дитини, що народжена із застосуванням процедури сурогатного материнства. Вказується на необхідності забезпечення права на життя дитини, право на виховання в сім’ї, право знати свої батьків та на турботу й опіку, право на таємницю походження.


ПАЩЕНКО Д.А.
РЕПРЕСИВНІ ЗАХОДИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО МАСОВИХ ВИСЕЛЕНЬ В УКРАЇНІ (у кінці 20-х – на початку 30-х рр.  ХХ ст.)  … стор. 28

У статті проаналізовано репресивні заходи радянської влади щодо масових виселень в Україні. Висвітлені різновиди виселень згідно судового вироку та нормативно-правові документи щодо механізму застосування цих репресій


СКРОБАЧ Соломія Любомирівна
ДОПУСТИМІ ОБМЕЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ … стор. 34

У статті проведено аналіз розуміння змісту підстав для обмеження права на мирні зібрання та запропоновано шляхи удосконалення законодавчого регулювання порядку проведення мирних зібрань у частині застосування обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

СВІТЛИЧНА Юлія Олександрівна
ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ В ЗАЛУЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ … стор. 41

У статті розглядаються заходи з залучення іноземних інвестицій в економіку країни. Розглянуто закріплені правові режими іноземних інвестицій. Проаналізовано показники надходження іноземних інвестицій в економіку країни. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають збільшенню іноземних інвестицій та запропоновані шляхи їх вирішення.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, 
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

АНУФРІЄВ Микола Іванович,
КІСІЛЕВИЧ-ЧОРНОЙВАН Ольга Михайлівна

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА У БОРОТЬБІ З КІБЕРЗЛОЧИНАМИ … стор. 45

В даній науковій статті досліджується міжнародно-правова система норм, спрямованих на створення правових засад співробітництва держав у сфері боротьби з кіберзлочинами. Автор аналізує головні міжнародні документи в даній сфері та визначає шляхи удосконалення її правового регулювання.


ДАНИЛЬЧЕНКО Юрій Броніславович
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА … стор. 51

У статті розглядаються питання щодо характеристики ознак об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 258 КК України «Терористичний акт». Аналізується коло загальнонебезпечних діянь, які вчиняються з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста). Робиться висновок, що в епоху інформаційного суспільства такий вплив із зазначеною метою може бути вчинений з використанням кібернетичного простору, інформації та інформаційно-комунікаційних технологій, що за рівнем суспільної небезпечності для громадської (загальної) безпеки значно перевищує шкідливість кола діянь, які на сьогодні характеризують склад злочину, який розглядається.


ГАЦЕЛЮК Віталій Олександрович
ПЕРЕШКОДЖАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ, ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ … стор. 57

Стаття присвячена аналізу дотримання принципів криміналізації в ході доповнення тексту кримінального закону положеннями про кримінальну відповідальність за перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Особливу увагу приділено питанню забезпечення принципу правової визначеності та уникнення прогалин та колізій із чинними нормами.


КУЦ Віталій Миколайович
ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ … стор. 67

У статті наголошується, що в Україні, з урахуванням досвіду багатьох європейських країн, все ширше впроваджується відновне правосуддя. Переваги відновного правосуддя перед каральним для учасників кримінального конфлікту очевидні. Це швидке й повне відшкодування спричиненої злочином шкоди, можливість бути почутим, відчуття вирішення конфлікту. Але залишаються невирішеним питання процедури його здійснення, на чому слід зосередити наукові зусилля.


ПІДЮКОВ Петро Павлович,
УСТИМЕНКО Тетяна Петрівна

АДАПТАЦІЯ ДО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ, ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ЙОГО ЖЕРТВАМ ШКОДИ … стор. 71

Терористичні акти, серійність проявів та еволюція яких наприкінці минулого – початку нинішнього тисячоліть спостерігалися в ряді зарубіжних країн Європи, Азії та Сполучених Штатах Америки, останнім часом усе більше стають характерними і для нашої країни.


ШЕВЧИШЕН Артем Вікторович
МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОКАЗУВАННЯ
КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ … стор. 75

У статті на підставі аналізу літератури з філософії, філософії права, теорії права, адміністративного, кримінального, кримінального процесуального права, теорії доказування, кримінології та криміналістики та досвіду проведення наукових досліджень корупційних злочинів та їх розслідування сформулювати систему положень про методологію проведення досліджень доказування корупційних злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Запропоновано та розкрито зміст етапів такого дослідження. Визначені та описані методи, які використовуються на кожному з етапів.


ПЕКАР Павло Васильович,
АНДРІАНОВА Тетяна Юріївна

СИСТЕМА ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ … стор. 81

Стаття присвячена аналізу сучасних наукових досліджень проблеми визначення поняття та системи заходів кримінально – правового впливу.


ОБОЗНА Оксана Олександрівна
КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ ІМУНІТЕТУ … стор. 88

Стаття присвячена аналізу сучасних наукових досліджень проблеми визначення поняття та системи заходів кримінально – правового впливу.


РУДКОВСЬКА Марта Романівна
ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДІЯННЯ … стор. 95

Досліджено значення об’єктивної сторони складу злочину при визначенні суспільної небезпеки діяння. З’ясовано, що суспільна небезпека залежить від особливостей об’єктивної сторони злочину. Проаналізовано вплив суспільно небезпечного діяння, суспільно небезпечних наслідків, причинового зв’язку, часу, місця, обстановки, знарядь і засобів вчинення злочину як при встановленні наявності суспільної небезпеки діяння, так і при визначенні її ступеня.
Розглянуто вплив ознак об’єктивної сторони складу злочину в якості конститутивних та факультативних ознак, а також ознак, які виступають одночасно обов’язковими ознаками складу злочину та обставинами, які обтяжують покарання.

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, 
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ТІХОНОВА Марія Анатоліївна
ПРИНЦИП НЕЗВОРОТНОСТІ ДІЇ ЗАКОНУ У ЧАСІ У СПОРТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ … стор. 101

Спорт і фізична культура є невід’ємною частиною розвитку здорового суспільства, а як наслідок – здорової держави. Спорт, хоч і називають соціально-економічним феноменом ХХ-ХХI століть, але, тим не менше, він пронизує людське життя ще з доісторичних часів.

Україна відстає в розвитку спортивної галузі (як професійної її частини, так і любительського і це незважаючи на успішне проведення ЄВРО 2012) від провідних і економічно більш розвинених країн світу – від США і Канади, Японії і Франції, від Фінляндії і Норвегії, від Швеції, Китаю і від ряду інших країн. У сучасному житті країни існує низка проблем правового характеру в реалізації спортивних відносин. Зокрема, в нашій країні досі не вирішено питання щодо визначення спортивних відносин у якості комплексної галузі права чи комплексної галузі законодавства. Дослідження особливостей спортивних відносин носить поодинокий характер і не вирішують всього комплексу питань пов’язаних з їх реалізацією. У запропонованій статті автор намагався висвітлити таку особливість цих правовідносин як дію одного з основних принципів права – принципу незворотності дії закону в часі і можливості, наслідки подальшого законодавчого ігнорування проблем спорту.


КОЖЕВНИКОВА Вікторія Олександрівна
ЗАКОНОДАВЧЕ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВНИКА:
КОМПАРАТИВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ … стор. 108

У статті досліджується законодавче обмеження права подружжя на реєстрацію шлюбу через представника. Компаративістичний підхід надає змогу встановити відсутність обумовленого обмеження в деяких державах Європи та прирівняти такий стан до національного сімейного права.


ЖДАНКІНА Лариса Костянтинівна
ДИНАМІКА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  ЗАРАХУВАННЯМ ОДНОРІДНИХ ЗУСТРІЧНИХ ВИМОГ … стор. 113

Досліджено сутність припинення зобов’язання зарахуванням однорідних зустрічних вимог як окремого цивільно-правового інституту. Визначено структуру припинення зобов’язання зарахуванням однорідних зустрічних вимог. Детерміновано та проаналізовано зміст елементів динаміки припинення зобов’язання зустрічних вимог. Розкрито основні проблеми правового регулювання окремих аспектів припинення зобов’язання зарахуванням.


ДЕМЧЕНКО Ярослав Олександрович
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА   … стор. 120

Стаття присвячена науково-теоретичному обґрунтуванню та розробці практичних рекомендацій щодо правового регулювання договорів, спрямованих на реалізацію майнових прав на об’єкти авторського права. У статті досліджено основні види авторських договорів. Встановлено, що авторські договори класифікуються не за однією характеризуючою ознакою, а за комплексом ознак, що залежать від типу об’єкту авторського права, від способу використання та від інших обставин. Зміст авторських договорів знаходиться в прямій залежності від того чи іншого виду авторського договору. Висвітлено проблеми термінологічної єдності договірного авторського права, а також характерні ознаки договорів про передачу виключного та невиключного авторського права. Визначені критерії відмежування авторського договору від інших видів договорів.


ЧАБАН Олена Анатоліївна
ДІЯ В ЧАСІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я  … стор. 132

Стаття присвячена аналізу часових характеристик права фізичної особи на таємницю про стан здоров’я, тобто, визначенню часу, з якого особа набуває зазначене право; моменту його припинення. Також приділяється увага порядку доступу та розпорядженням інформацією про стан здоров’я особи після її смерті; суб’єктному статусу родичів померлої особи


ЄФРЕМОВА Ірина Олексіївна
ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ДОГОВОРУ, УКЛАДЕНОГО ОДНИМ ІЗ ПОДРУЖЖЯ БЕЗ ЗГОДИ ІНШОГО, ЯК ЗАХІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ … стор. 138

Стаття присвячена характеристиці такого заходу відповідальності у сімейному праві, як визнання недійсним договору, укладеного одним з подружжя без згоди іншого, щодо майна, яке є об’єктом права їх спільної сумісної власності. Автором визначені підстави та умови застосування цього заходу. В ході дослідження проблемних питань застосування названого заходу сімейно-правової відповідальності було зроблено висновок, що він не може бути застосовуваний, якщо цим договором не порушено майнові або особисті немайнові права іншого з подружжя, згода якого була необхідна для його укладення.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

РИМЕЦЬ Христина 
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ООН
ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ НА ПРИКЛАДІ КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВІЇ   … стор. 144

У статті на основі аналізу чинного законодавства та діяльності Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії висвітлена міжнародна миротворча практика діяльності ООН.

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ОЧКУРЕНКО Сергій Володимирович 
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО І ФІНАНСОВОГО ПРАВА   … стор. 147

Статтю присвячено дослідженню змісту взаємодії фінансового і конституційного права та правових форм, в яких вона відбувається, а також питань про юридичний зміст визнання конституційних норм базою фінансового права.

У зв’язку з цим в статті висувається та обґрунтовується теза про те, що взаємодія фінансового і конституційного права полягає, зокрема в тому, що: а) існують конституційно-правові норми, які регулюють конституційні відносини і впливають на фінансові відносини; б) є конституційні норми, що регулюють такі відносини, які одночасно є предметом і конституційного, і фінансового права; в) нормативно закріплені принципи конституційного права, що регулюють відносини, які одночасно є конституційними і фінансовими; г) існують норми і принципи конституційного права, які є загальними і поширюються як на відносини, що є конституційними, так і на відносини, що регулюються нормами фінансового права та інших галузей права.

ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

МАРТИНИШИН Галина Йосипівна
ДЕОНТИЧНА ЛОГІКА У ПРАВОЗАСТОСУВАННІ  … стор. 155

Стаття присвячена поняттю деонтичної логіки, а також тому, яким чином її засобами можна пояснити процес застосування правових норм. Автор доводить, що деонтична логіка є кращим способом описання нормативних висловлювань і висновків з них у порівнянні з традиційною логікою. Наводяться парадокси деонтичної логіки та обгрунтовується їх позитивний евристичний ефект для розвитку логіки права.

СУДОУСТРІЙ

МЕЛІХОВА Юлія Олександрівна
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ … стор. 159

Стаття знайомить з дослідженнями у сфері визначення нових напрямів подальшого розвитку інституту адвокатури в Україні. Проаналізовано ряд проблем і прогалин чинних нормативно-правових актів, що регулюють правове становище адвоката під час здійснення ним своєї професійної діяльності, а також практики їх застосування. Приділено особливу увагу важливості та необхідності внесення конкретних законодавчих змін у частині збереження незалежності правничої професії, неухильного дотримання прав і гарантій адвоката та посилення професійних стандартів його роботи.


ПЕТРОВА Анна Сергіївна
МІЖНАРОДНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ СТАНДАРТИ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ … стор. 165

У статті досліджено поняття антикорупційного стандарту та визначено його структуру. На основі міжнародних договорів, які були ратифіковані Верховною Радою України, виокремлено основні стандарти у сфері протидії корупції в судовій системі. Проведений ґрунтовний аналіз українського законодавства на відповідність його міжнародним стандартам.


ТОПОЛЬНІЦЬКИЙ Віталій Володимирович
СУТНІСТЬ СУДОВОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ … стор. 172

У статті проаналізовано позиції науковців щодо розуміння поняття судового (процесуального) представництва. Досліджено особливості правового статусу Збройних Сил України та їх структурних одиниць як учасників процесуальних правовідносин. Автором запропоновано судове представництво у Збройних Силах України розглядати у двох аспектах: як сукупність правовідносин; як відповідний правовий інститут, який регулює зазначені правовідносини. Наведено власне визначення поняття судового представництва у Збройних Силах України у зазначених вище аспектах. Виділено основні ознаки судового представництва у Збройних Силах України.

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ПЕТРУК Марія Петрівна, КОЗІЙ Оксана Іванівна,
ВАХУЛА Орест Миронович, ЯЦЮК Ростислав Арсенович

ЕКОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ … стор. 178

В роботі піднімаються проблеми твердих побутових відходів, їх впливу на довкілля, способи знешкодження побутового сміття в європейських країнах та Україні. Здійснено порівняльний аналіз законодавчих актів про відходи в Україні та країнах ЄС. Розглянуто основні положення Національної стратегії поводження з відходами.

АКТУАЛЬНО

НІКІТІН А.А.
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 332-1
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ … стор. 185

ПРУДНИК С.В.
КОНТРОЛЬ СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ … стор. 191

ГОЛОВКОВ О.М.
МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ … стор. 198

Головний редактор
Кузнєцов Євген Валерійович

nashe-pravo-PDFPDF АРХІВ:
ЖУРНАЛ НАШЕ ПРАВО
№3 2017