НАШЕ ПРАВО. 2021 р., №1

ЗМІСТ

PDF:НАШЕ ПРАВО 2021 р., №1

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ПОПОВА Л.М., ХРОМОВ А.В.
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ УНІКАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ
стор. 5

МЕЛЬНИЧУК С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВЧО-РЕГУЛЯТИВНОЇ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
стор. 13

ЖАРОВСЬКА І.М.
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ: СУБСИДІАРНІСТЬ ГАРАНТУВАННЯ
стор. 19

ЗАГУРСЬКИЙ О.Б.
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
стор. 24

КАГЛИНСЬКИЙ О.Є., ПАВЛЕНКО В.П.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
стор. 30

БАНДУРКА С.
СУДОЧИНСТВО ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ У ГЕТЬМАНЩИНІ
стор. 37

ГРЕНЬ Н.М.
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ
стор. 46

ПАРУТА О.В.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ РАНІШЕ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ:
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
стор. 51

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЛИТВИН Н.А., ЛИТВИН О.В.
СУЧАСНИЙ СТАН МОДЕРНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
стор. 57

ШАМИСТАНЛЫ А.Р.
ГРАЖДАНСКИЕ И ПУБЛИЧНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
стор. 66

ЗАДОРОЖНА І.Ю.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ
стор. 72

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ДАНЬШИН М.В., АДАМОВ Ф.П.
ОСНОВНІ ФОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДІЗНАВАЧА І СЛІДЧОГО ЗІ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ
стор. 77

ГРИНЮК В.О., КОВАЛЬЧУК С.О.
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ: ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ
стор. 82

КАНЦІР В., СКРЕКЛЯ Л., ЛЕМЕХА Р.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.275 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
стор. 90

КОНЧУК Н.С., ЛЕМЕХА Р.І., РУБЦОВ В.В.
ШПИГУНСТВО ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ
стор. 96

МАЛИНОВСЬКА Т.М.
ДО ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ЩО ПОТЕРПІЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
стор. 102

КІЦЕН Н.В.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
стор. 108

АЛЄКСЄЄВА-ДАНИЛЕНКО Ю.В.
ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ
стор. 114

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

ВАРГУЛЯК О.Г.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА МІСЦЯ
В ЇХ СИСТЕМІ ПРАВА НА ДОСТУПНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ І ПОСЛУГ
стор. 119

КУРІНСЬКИЙ О.Г.
ПРАВОНАСТУПНИК ЯК СУБ’ЄКТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН
(ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
стор. 125

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МАМЕДОВ Ю.Е.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НА ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ
стор. 131

ДИСКУСІЇ, ОБГОВОРЕННЯ, АКТУАЛЬНО

МОСКОВЕЦЬ В.
ПОГЛЯД З ТОЧКИ ЗОРУ НАЧАЛЬНИКА РАЙВІДДІЛУ МІЛІЦІЇ
(З приводу книги Олександра Бандурки «Міністри внутрішніх справ теж люди».
Харків: Майдан, 2020. 299 с.)
стор. 137

КРАМАР Р.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
стор. 140

ТЕРЕМЕЦЬКИЙ В.І., СТАРОВОЙТОВА С.М., ГУЦ Н.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПОВАГУ ДО СУДУ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ СВІТУ
стор. 145

ГОЛУБОВ А.Є.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ЗБИРАННЮ ДОКАЗІВ У ПОНЯТТЯХ (ТЕРМІНАХ) КПК УКРАЇНИ: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ
стор. 151

ЛЕБЕДЄВА Г.В.
ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ СУБ’ЄКТОМ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
стор. 156

КРАВЧЕНКО В.В., ЖУРАВЕЛЬ Я.В., ХОВПУН О.С.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ В РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
стор. 164

ПИЛИПЕНКО В.П.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ПРИРОДУ ТА ЗМІСТ МІЖНАРОДНО-ПРОТИПРАВНОГО ДІЯННЯ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
стор. 170

ЄВДОКІМЕНКО С.А.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
стор. 175

МАЛИХІНА Я.А., Д’ЯЧКОВА Н.А., ПРОТОПОПОВА Я.С.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СПОЖИВАЧ» У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВІ
стор. 181

ТАМБОВЦЕВ Д.
ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІПОТЕКИ
стор. 187

ТИЧИНА Д.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ
стор. 194